Přejít k obsahu


Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků

Citace:
MIŠTEROVÁ, I., VOLTROVÁ, M., DZHYNDZHOLIIA, G., KUBÍKOVÁ, K., ZERZOVÁ, J., JAHODOVÁ, P., PEŠKOVÁ, M., PŮŽA, M., KOVAČOVÁ, K., HALAMKOVÁ, K., ŠOCHMAN, J., VÁCHALOVÁ, Š., GOLOVKO, V., SUCHÁ, R., VALOVÁ, L., ARTEMOV, A., KOSTINCOVÁ, J., SOVÁKOVÁ, J. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 160 s. ISBN: 978-80-261-0666-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Developing intercultural communicative competence in foreign language classes
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D. , Mgr. Michaela Pešková Ph.D. , Dr. phil. Michaela Voltrová , Mgr. Kateřina Kubíková Ph.D. , Gigla Dzhyndzholiia , Jana Zerzová , Pavla Jahodová , Miroslav Půža , Kristýna Kovačová , Kateřina Halamková , Jakub Šochman , Šárka Váchalová , Vyacheslav Golovko , Mgr. Romana Suchá Ph.D. , Doc. Liudmila Valová CSc. , Andrey Artemov , Jana Kostincová , PhDr. Jana Sováková CSc.
Abstrakt CZ: Publikace řeší téma interkulturní komunikativní kompetence napříč obory, jako je obecná didaktika, psychologie, filologie, a zejména lingvodidaktika a oborové didaktiky různých cizích jazyků. Představuje jak teoretická východiska (vývoj pojetí IKK a ukotvení IKK v systému jiných kompetencí, pohled pedagogické psychologie na sociální komunikaci mezi učitelem a žákem), tak zejména jejich aplikaci ve výukové praxi. Jednotlivé kapitoly se zabývají možnostmi zvyšování IKK na nižších stupních vzdělávání (modelová cvičení pro trénink interkulturních dovedností, využití ICT, analýza učebnic, faktor emocionálního hodnocení příslušníků jiné kultury v rozvíjení postojů a povědomí, téma kulturního šoku, promítnutí IKK do řečových dovedností) a ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů (IKK v souvislosti s posilováním mediální gramotnosti, zkušenostní učení, práce s precedentními materiály). Je přiblížen celosvětově používaný nástroj pro měření IKK Intercultural Development Inventory® a také představen unikátní projekt globálního porozumění (Videoconference: Global Understanding Course). Pozornost je věnována vybraným sociokulturních jevům a lingvokulturním aspektům IKK. Knihu završují analýzy o roli literárního textu v interkulturním dialogu. Objasněny jsou principy transmediální a multilingvální literatury, jež přináší nové podněty pro výuku umělecké literatury v transnacionální perspektivě.
Abstrakt EN: This publication explores the topic of intercultural communicative competence (ICC) across various disciplines such as pedagogy, psychology, philology, and foreign-language teaching methodology. It introduces not only theoretical themes (the development of the conception of ICC and establishing ICC in the system of other competences, the view of the pedagogical psychology on a social communication between the student and the teacher), but particularly their application in teaching practice. Individual chapters are interested in possibilities of improving ICC in lower level classes (model exercises for practicing intercultural proficiency, the use of ICT, an analysis of textbooks, the factor of an emotional evaluation of members of other cultures in attitudinal development, the theme of culture shock, projecting ICC into speaking skills) and in university preparation of future teachers (ICC connected with improving media literacy, empirical teaching, working with teaching materials). Further contributions approach the various applications of ICC, among others with Intercultural Development Inventory® in language teacher preparation programs. Furthermore the unique project of global understanding is introduced (Videoconference: Global Understanding Course). The publication concludes with works that explore the intersection of literary texts, transnationalism, and ICC. The principles of transmedia a multilingual literature are explained, which brings new impulses for teaching literature from the point of transnational perspective.
Klíčová slova

Zpět

Patička