Přejít k obsahu


NUMERICAL TESTS OF THE VIRTUAL HUMAN MODEL RESPONSE UNDER DYNAMIC LOAD CONDITIONS DEFINED IN FEDERAL AVIATION REGULATION PART 23.562 AND 25.562 – PRELIMINARY STUDY

Citace:
LINDSTEDT, L., VYCHYTIL, J., DZIEWOŃSKI, T., HYNČÍK, L. NUMERICAL TESTS OF THE VIRTUAL HUMAN MODEL RESPONSE UNDER DYNAMIC LOAD CONDITIONS DEFINED IN FEDERAL AVIATION REGULATION PART 23.562 AND 25.562 – PRELIMINARY STUDY. Archive of Mechanical Engineering, 2016, roč. 63, č. 4, s. 511-530. ISSN: 0004-0738
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NUMERICAL TESTS OF THE VIRTUAL HUMAN MODEL RESPONSE UNDER DYNAMIC LOAD CONDITIONS DEFINED IN FEDERAL AVIATION REGULATION PART 23.562 AND 25.562 – PRELIMINARY STUDY
Rok vydání: 2016
Autoři: Lukasz Lindstedt , Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Tomasz Dziewoński , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem výzkumu bylo ověření mechanické odezvy modelu lidského těla při zatížení, které může nastat při nehodách letadel. Zároveň bylo cílem porovnat výsledky analýzy s experimentálními daty dostupnými v literatuře. Při simulacích byl využit model VIRTHUMAN. Autoři se zaměřili na případy popsané v normách FAR, část 23.562 a 25.562. Analýza spočívala v porovnání kompresní síly v bederní páteři naměřené na figuríně FAA HIII (experiment) a vypočtené pomocí modelu VIRTHUMAN. Provedené analýzy vedly k uspokojivé shodě mezi experimentálními daty a simulací. Archive of Mechanical Engineering
Abstrakt EN: The main aim of the presented research was to check mechanical response of human body model under loads that can occur during airplane accidents and compare results of analysis with some results of experimental tests described in literature. In simulations the VIRTHUMAN model was used. The authors focused on conducting calculations for the case introduced in FA Regulations Parts 23.562 and 25.562. The analysis consists in comparison of compression load measured in lumbar section of spine of the FAA HIII Dummy (experimental model) and in the Virthuman (numerical model). The performed analyses show satisfactory agreement between experimental data and simulated Virthuman responses.
Klíčová slova

Zpět

Patička