Přejít k obsahu


New Heat Treatment Process for Advanced High-Strength Steels

Citace:
BUBLÍKOVÁ, D., JENÍČEK, Š., VOREL, I., MAŠEK, B. New Heat Treatment Process for Advanced High-Strength Steels. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Heat Treatment Process for Advanced High-Strength Steels
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Mgr. Dagmar Bublíková , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ivan Vorel , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: V současné době je u moderních ocelí požadována vysoká pevnost a tažnost. Toho lze docílit vhodnou volbou legovací strategie, která výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti po tepelném zpracování ocelí. Mechanické vlastnosti ovlivňuje zejména přítomnost zbytkového austenitu ve výsledné struktuře. Tato skupina ocelí zpravidla vyžaduje složité tepelné zpracování a vysoké nároky na zařízení. Tento článek přináší nové postupy s cílem zjednodušení procesu tepelného zpracování vysokopevných ocelí s využitím materiálově-technologického modelování. Pro tento experiment byly odlity čtyři experimentální oceli legované především manganem, křemíkem, chromem, molybdenem a niklem. Tyto oceli byly tepelně zpracovány tzv. Q-P procesem s následným neúplným zakalením a interkritickým žíháním na bainit. Výsledná struktura po Q-P procesu byla kombinací martenzitu a určitého podílu zbytkového austenitu. Byly získány meze pevnosti vyšší než 2000 MPa s tažnostmi 10-15%. Interkritickým žíháním byla získána struktura nejen na bázi martenzitu, ale i s určitým podílem bainitického feritu a zbytkového austenitu.
Abstrakt EN: Today’s advanced steels are required to possess high strength and ductility. It can be achieved by choosing an appropriate steel chemistry which has a substantial effect on the properties obtained by heat treatment. Mechanical properties influenced the presence of retained austenite in the final structure. Steels of this group typically require complicated heat treatment which places great demands on the equipment used. The present paper introduces new procedures aimed at simplifying the heat treatment of high-strength steels with the use of material- technological modelling. Four experimental steels were made and cast, whose main alloying additions were manganese, silicon, chromium, molybdenum and nickel. The steels were treated using the Q-P process with subsequent interrupted quenching. The resulting structure was a mixture of martensite and retained austenite. Strength levels of more than 2000 MPa combined with 10-15 % elongation were obtained. These properties thus offer potential for the manufacture of intricate closed-die forgings with a reduced weight. Intercritical annealing was obtained structure not only on the basis of martensite, but also with certain proportion of bainitic ferrite and retained austenite.
Klíčová slova

Zpět

Patička