Přejít k obsahu


Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy

Citace:
JEŽEK, J. Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy. In Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 13-26. ISBN: 978-80-7552-263-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic planning of towns and regions from a European perspective from the 30s up to today: development, conception problems
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této monografie je poskytnout odborné veřejnosti, jak akademikům a analytikům, tak i praktikům nejnovější poznatky, které se týkají strategické plánování obcí, měst a regionů. Při výběru a řazení jednotlivých kapitol (témat) jsme vycházeli z jejich aktuálnosti a novosti (inovativnosti), alespoň v českém kontextu. Publikace se skládá z osmi kapitol. První kapitola s názvem „Strategické plánování měst a regionů z evropské perspektivy od 30. let po dnešek: vývoj, koncepce, problémy“ představuje stručnou analýzu vývoje plánování měst a regionů, resp. strategického plánování v Evropě od předválečného období až po dnešek. Zabývá se jednotlivými vývojovými etapami a pro ně typickými plánovacími koncepcemi a postupy. Významnou pozornost věnuje postavení strategického plánování v politice a společnosti a problémům strategického plánování s jeho praktickou aplikací.
Abstrakt EN: The aim of this monograph is to provide professional public, both academics and analysts, as well as practitioners, latest findings concerning the strategic planning of municipalities, towns and regions. When selecting and sorting of individual chapters (topics) we came out of their topicality and novelty (innovativeness), at least in the Czech context. The publication consists of eight chapters. The first chapter, entitled "Strategic planning of towns and regions from a European perspective from the 30s up to today: development, conception problems" presents a brief analysis of the development of urban and regional planning, respectively the strategic planning in Europe from the pre-war period until today. It deals with the various development stages and their typical planning concepts and proceedings. A significant attention is paid to the position of strategic planning in politics and the society and the problems of strategic planning with its practical application.
Klíčová slova

Zpět

Patička