Přejít k obsahu


Strategické plánování obcí a měst v České republice - kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování

Citace:
JEŽEK, J. Strategické plánování obcí a měst v České republice - kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování. In Strategické plánování obcí, měst a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 82-124. ISBN: 978-80-7552-263-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategic Planning of the municipalities and towns in the Czech Republic: Critical analysis of planning procedures and views on strategic planning
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této monografie je poskytnout odborné veřejnosti, jak akademikům a analytikům, tak i praktikům nejnovější poznatky, které se týkají strategické plánování obcí, měst a regionů. Při výběru a řazení jednotlivých kapitol (témat) jsme vycházeli z jejich aktuálnosti a novosti (inovativnosti), alespoň v českém kontextu. Publikace se skládá z osmi kapitol. Čtvrtá kapitola se nazývá „Strategické plánování obcí a měst v České republice – kritická analýza plánovacích postupů a názorů na strategické plánování“. Jedná se o empirickou analýzu, snažící se interpretovat výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 573 obcí a měst všech velikostních kategorií. Zabývá se obsahem strategických plánů, participací veřejnosti, praktickým využitím po jejich schválení, hodnocením kvality výstupů atd. Zjišťuje také postoje představitelů obcí a měst ke strategickému plánování a k jeho různým formám a postupům. V neposlední řadě identifikuje problémy strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice a nabízí řadu legislativních a metodických doporučení.
Abstrakt EN: The aim of this monograph is to provide professional public, both academics and analysts, as well as practitioners, latest findings concerning the strategic planning of municipalities, towns and regions. When selecting and sorting of individual chapters (topics) we came out of their topicality and novelty (innovativeness), at least in the Czech context. The publication consists of eight chapters. The fourth chapter is called "Strategic Planning of the municipalities and towns in the Czech Republic: Critical analysis of planning procedures and views on strategic planning." It is an empirical analysis, trying to interpret the results of the survey, which was attended by 573 municipalities and towns of all sizes. It deals with the content of strategic plans, public participation, practical use after their approval, evaluation of the quality outputs etc. It also identifies attitudes of representatives of municipalities and towns to strategic planning and to its various forms and practices. Finally, it identifies issues of strategic planning of municipalities and regions in the Czech Republic and offers a range of legislative and methodological recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička