Přejít k obsahu


Měření gradientu nanotvrdosti na vzorcích ze Zr-slitin

Citace:
BLÁHOVÁ, O. Měření gradientu nanotvrdosti na vzorcích ze Zr-slitin. UJP PRAHA a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of gradients of nanohardness on Zr-alloys samples
Rok vydání: 2016
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zirkoniové slitiny se používají pro výrobu povlakových trubek pro palivové tyče v jaderných reaktorech. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností několika zirkoniových slitin po vysokoteplotní oxidaci (s různou dobou expozice při různých teplotách) a následném ochlazení, což simuluje podmínky havárie s náhlým únikem chladiva (LOCA - loss of coolant accident). Indentační tvrdost byla hodnocena nanoindentační metodou. Byly hodnoceny gradienty průběhu tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od rozhraní kov - oxid. Výsledky ukázaly vztahy mezi teplotou vysokoteplotní oxidace, mikrostrukturou a lokálními mechanickými vlastnostmi zirkoniových slitin, což bude využito při zpřesňování pseudobinárních fázových diagramů zkoumaných slitin.
Abstrakt EN: Zirconium alloys are used for production of cladding of the nuclear fuel rods in nuclear reactors. The evaluation of microstructure and local mechanical properties was carried out, after high temperature oxidation (with various heating times and various temperatures) and subsequent cooling, which simulated the LOCA conditions (loss of coolant accident). The indentation hardness was evaluated by nanoindentation method. The results proved relationships between the temperature of high temperature oxidation, the microstructure and local mechanical properties of Zr alloys. It will be used for specification of pseudobinary phase diagrams of evaluated alloys.
Klíčová slova

Zpět

Patička