Přejít k obsahu


Vědy jsou věda

Citace:
PAITLOVÁ, J. Vědy jsou věda. E-LOGOS, 2016, roč. 23, č. 2, s. 42-50. ISSN: 1211-0442
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sciences and Science
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek poukazuje na problém, do jaké míry je smysluplné rozlišovat přírodní vědy, sociální vědy a humanitní vědy, respektive co mají tyto vědy společného potud, pokud je lze skutečně nazývat vědou. Jde o následující otázky: Jaký je rozdíl mezi humanitními a sociálními vědami? Je možné vést ostrou demarkační linii mezi humanitními a přírodními vědami a jejich metodami? Co vlastně opravňuje dotyčný systém výpovědí k tomu nazývat se vědou? Je osudem humanitních věd „kvantitativní smrt“ či je naopak možné vedle hi-tech úspěšných exaktních věd považovat humanitní vědy za nepostradatelné know-how pro přežití lidské společnosti? Odpovědi na tyto otázky se budou opírat o definici sociální vědy Maxe Webera, požadavek autonomie metod humanitních věd klasické hermeneutiky, univerzální hermeneutiku Hans-Georga Gadamera, scientistický návrh novopozitivismu a v neposlední řadě o řešení problému hodnotové neutrality vědy Hanse Alberta.
Abstrakt EN: This paper point out the problem of how much it is currently meaningful to distinguish between natural sciences, social sciences and humanities. The following questions will be raised: What is the difference between the humanities and the social sciences? Is it possible to keep a sharp demarcation between the humanities and the natural sciences and their methods? What justifies a system of statements to call itself “science”? Is “quantitative death” a necessary fate of the humanities, or is it on the contrary possible – in addition to hi-tech successful natural sciences – to consider humanities as an indispensable know-how for the survival of human society? Answers to these questions will be based on Max Weber’s definition of the social sciences, classical hermeneutic’s demand for autonomy of the methods of the humanities, Hans-Georg Gadamer’s universal hermeneutic, neopositivists’ scientist proposal, and finally on Hans Albert’s solution of the problem of value neutrality of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička