Přejít k obsahu


Effect of silicon on stability of austenite during isothermal annealing of low-alloy steel with medium carbon content in the transition region between pearlitic and bainitic transformation

Citace:
JENÍČEK, Š., VOREL, I., KÁŇA, J., IBRAHIM, K., KOTĚŠOVEC, V. Effect of silicon on stability of austenite during isothermal annealing of low-alloy steel with medium carbon content in the transition region between pearlitic and bainitic transformation. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of silicon on stability of austenite during isothermal annealing of low-alloy steel with medium carbon content in the transition region between pearlitic and bainitic transformation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ivan Vorel , Ing. Josef Káňa , Ing. Khodr Ibrahim , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Podmínkou úspěšného tepelného zpracování velké většiny ocelí je fázová transformace výchozího austenitu na požadovanou mikrostrukturu, která může být tvořena feritem, perlitem, bainitem, martenzitem či jejich kombinacemi. Důležitou roli při této fázové přeměně sehrává difuze. Difuze je společně s termodynamickými veličinami entalpie a entropie řídícím mechanismem pro vznik té které fáze. Je založena na teplotně aktivovaném pohybu iontů přísadových a doprovodných prvků. Obecně známým faktem je, že při izotermické zpracování v oblasti přechodu mezi perlitickou a bainitickou trasnformací je pozorována zvýšena stabilita austenitu. Tento jev je způsoben temodynamickými pochody, které vychází z chemického složení oceli. Přeměna austenitu na perlit nebo bainit je obecně doprovázena tvorbou cementitu. Tento proces lze potlačit přísadou křemíku, který je v cementitu nerozpustný a brání tak jeho tvorbě. Míra uvedeného efektu křemíku je závislá zejména na výši teploty izotermického zpracování. Pokud je ocel s dostatečným osahem křemíku žíhána při teplotě, při které není možná difuze křemíku, nemůže k tvorbě cementitu dojít a austenit se tak stává stabilním po dobu v řádech hodin.
Abstrakt EN: In a vast majority of steels, a prerequisite to successful heat treatment is the phase transformation of initial austenite to the desired type of microstructure which may consist of ferrite, pearlite, bainite, martensite or their combinations. Diffusion plays an important role in this phase transformation. Together with enthalpy and entropy, two thermodynamic quantities, diffusion represents the decisive mechanism for the formation of the particular phase. The basis of diffusion is the thermally-activated movement of ions of alloying and residual elements. It is generally known that austenite becomes more stable during isothermal treatment in the transitional region between pearlitic and bainitic transformation. This is due to thermodynamic processes which arise from the chemical composition of the steel. The transformation of austenite to pearlite or bainite is generally accompanied by formation of cementite. The latter can be suppressed by adding silicon to the steel because this element does not dissolve in cementite, and therefore prevents its formation. The strength of this effect of silicon depends mainly on the temperature of isothermal treatment. If a steel with a sufficient silicon content is annealed at a temperature, at which silicon cannot migrate by diffusion, cementite cannot form and austenite becomes stable for hours.
Klíčová slova

Zpět

Patička