Přejít k obsahu


Properties and testing of cemented carbides

Citace:
KŘÍŽ, A., BRICÍN, D. Properties and testing of cemented carbides. In Powder Metallurgy - Fundamentals and Case Studies. Zagreb : InTech Design team, 2017, s. 273-297. ISBN: 978-953-51-3054-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Properties and testing of cemented carbides
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zagreb
Název zdroje: InTech Design team
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. David Bricín
Abstrakt CZ: Tato kapitola se zabývá vybranými vlastnostmi slinutých karbidů a jejich testováním. Je složena ze tří základních podkapitol. První z nich je zaměřena na degradační procesy spojené s broušením slinutých karbidů. V kapitole je také kladen důraz na účinky tepelné zatěže a reakci s prostředím – atmosférou. Druhá podkapitola popisuje vznik zbytkových napětí a jejich vliv na slinuté karbidy. Poslední kapitola popisuje korozi slinutých karbidů v různých prostředích. Výběr těchto témat byl inspirován na základě představy mnoha uživatelů slinutých karbidů: nezničitelný materiál, ve kterém degradace vznikají pouze během výroby řezných nástrojů, nebo při jejich použití. Jak o tom svědčí zkušenost autora uvedená výše, ​​jež byla získana v průběhu mnoha let v této oblasti, škody na slinutých karbidech jsou velmi častým jevem. Přesto se této problematice dostává velmi malé pozornosti, a to zejména poškození slinutého karbidu v nástrojích, kde bývá vina často připisována jiným faktorům, mezi které se řadí použité povlaky, řezné podmínky nebo materiál obrobku.
Abstrakt EN: This chapter deals with selected properties of cemented carbides and their testing. It consists of three main sub-chapters. The first one covers the degradation processes associated with grinding of cemented carbides. Among those, the focus is on the effects of thermal loads and reactions with the environment—the atmosphere. The second main sub-chapter describes the origin of residual stresses and their impact on cemented carbide properties. Finally, the third main sub-chapter explores the corrosion of cemented carbides in various environments. The choice of these topics was inspired by the impression that many users have of cemented carbides: indestructible materials in which no degradation takes place either during the production of cutting tools or during their use. As evidenced by the authors’ experience described below, which has been acquired over many years in the field, damage in cemented carbides is a very frequent occurrence. Despite that it still receives very little attention, and especially the damage in cemented carbide cutting tools tends to be ascribed to various other factors, such as the applied coatings, the cutting process conditions and the material of the workpiece.
Klíčová slova

Zpět

Patička