Přejít k obsahu


Nová generace vysokopevných výkovků ze skupiny FF-AHSS ocelí

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., VOREL, I. Nová generace vysokopevných výkovků ze skupiny FF-AHSS ocelí. 2017.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new generation of high-strength forgings from the FF-AHSS steels
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Funkční vzorek je výsledným produktem zpracování vybraného výkovku pomocí navržené technologie postupového kalení ve vodě využívající vnitřního tepla materiálu. Vnitřní teplo vzniká v důsledku fázových přeměn probíhajících při ochlazování výkovku a je zodpovědné za vytvoření specifického druhu mikrostruktury, která se vyznačuje vynikající kombinací pevnostních a deformačních vlastností. Významným benefitem funkčního vzorku je fakt, že k jeho zpracování dochází ihned po postupových operacích kování a není tak třeba dále provádět nákladné postupy normalizačního žíhání, kalení a popouštění. Dalším benefitem je fakt, že jako materiál pro výrobu funkčního vzorku byla použita finančně nenáročná ocel s aditivní přísadou křemíku, jejíž výrobní náklady jsou srovnatelné s výrobními náklady konvenčních druhů současně používaných kovárenských ocelí.
Abstrakt EN: The functional sample is the resulting product of the processing of the selected forgings with the help of the proposed stepped water quenching technology using the internal heat of the material. Internal heat arises as a result of phase transformations occurring during the cooling of the forgings and it is responsible for creating a specific type of microstructure characterized by an excellent combination of strength and deformation properties. An important benefit of a functional sample is the fact that its processing takes place immediately after the forging operations and therefore it is not necessary to carry out expensive methods of standardization annealing, quenching and tempering. Another benefit is the fact that low-cost steel with an additive silicon alloying was used as a material for the production of a functional sample, whose production costs are comparable to the production costs of conventional types of currently used forging steels.
Klíčová slova

Zpět

Patička