Přejít k obsahu


Stability of retained austenite in high-strength martensitic steels during cold deformation

Citace:
JENÍČEK, Š., BUBLÍKOVÁ, D., JIRKOVÁ, H., KÁŇA, J. Stability of retained austenite in high-strength martensitic steels during cold deformation. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2017. s. 289-294. ISBN: 978-3-902734-11-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stability of retained austenite in high-strength martensitic steels during cold deformation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Mgr. Dagmar Bublíková , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Vysokopevné oceli využívají pro zlepšení houževnatosti kombinace martenzitické matrice se zbytkovým austenitem. Klíčovým parametrem je stabilita zbytkového austenitu jak po ochlazení na pokojovou teplotu, tak při následné deformaci za studena. Jedním z moderních způsobů tepelného zpracování, kterým lze dosáhnout vhodnou kombinací parametrů vyššího množství zbytkového austenitu v martenzitické matrici, je Q-P proces (Quenching and Partitioning proces). Tento proces využívá kombinaci martenzitu a zbytkového austenitu k získání meze pevnosti přes 2000 MPa s tažností kolem 10%. Pro tento experiment byla navržena ocel legovaná manganem, křemíkem, molybdenem a chromem s nízkou teplotou Ms. Experimentálním tepelným zpracováním byla dosažena martenzitická struktura se zbytkovým austenitem s mezí pevnosti v rozsahu 2200-2400 MPa s tažnostmi A5mm 7-10 %. Nejvyšší podíl zbytkového austenitu naměřený RTG difrakcí byl 10 %. Chování zbytkového austenitu při mechanickém zatížení byla zjišťována zkouškou tlakem při různých velikostech deformace. Analýza struktur byla provedena pomocí světelné i řádkovací elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: The toughness of high-strength steels is improved when their martensitic matrix is combined with the presence of retained austenite. The stability of retained austenite is crucial, both upon cooling to room temperature and during subsequent cold deformation. One of the advanced heat treatment methods, which produces larger amounts of retained austenite in martensitic matrix thanks to an appropriate combination of parameters, is the Q&P process (Quenching and Partitioning). It produces microstructures consisting of martensite and retained austenite which exhibit strengths above 2000 MPa and elongation levels of more than 10%. The steel which was designed for this experiment was alloyed with manganese, silicon, molybdenum and chromium and had a low Ms temperature. This experimental heat treatment led to a martensitic microstructure with retained austenite, with ultimate strengths in the range of 2200-2400 MPa and A5mm elongations of 7-10%. The largest fraction of retained austenite, according to X-ray diffraction analysis, was 10%. The behaviour of retained austenite under mechanical load was studied by means of compression tests to various strain levels. The resulting microstructures were observed using optical and scanning electron microscopes..
Klíčová slova

Zpět

Patička