Přejít k obsahu


Metallography of AHSS steels with retained austenite

Citace:
KUČEROVÁ, L., JANDOVÁ, A., OPATOVÁ, K. Metallography of AHSS steels with retained austenite. In Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education. Spain : Formatex Research Center, 2017, s. 455-463. ISBN: 978-84-942134-9-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallography of AHSS steels with retained austenite
Rok vydání: 2017
Místo konání: Spain
Název zdroje: Formatex Research Center
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Andrea Jandová , Kateřina Opatová
Abstrakt CZ: V posledních letech byly vyvinuty nové typy vysoce pevných ocelí. Několik z nich využívá k dosažení vynikajících mechanických vlastností řízené množství zbytkového austenitu ve struktuře. Důležitou roli v těchto ocelích hraje nejen podíl zbytkového austenitu, ale také jeho morfologie a rozložení a všechny tyto faktory je třeba sledovat. V této kapitole jsou použity dva typy moderních ocelí, a to TRIP (transformation induced plasticity) oceli a martenzitické oceli zpracovaní QP (quenching and partitioning) procesem. Analyzované vzorky byly zpracovány různými metodami tepelného a tepelně-mechanického zpracování, aby byla získána větší škála mikrostruktur s 10-18% zbytkového austenitu. Tyto mikrostruktury byly charakterizovány s použitím světelné mikroskopie, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie a rtg difrakční fázové analýzy. Rozložení zbytkového austenitu bylo také potvrzeno pomocí EBSD. Pro zviditelnění zbytkového austenitu v TRIP ocelích bylo využito barevné leptání a následně byl pro srovnání hodnocen podíl austenitu rovněž obrazovou analýzou.
Abstrakt EN: Advanced grades of high strength steels have been developed in the last decades. Several of them relay on excellent performance of controlled volume of retained austenite during plastic deformation. Retained austenite plays a crucial role in mechanical properties of these steels and therefore its volume fraction, morphology and distribution must be analysed. Two types of these steels are used in this chapter, namely multiphase transformation induced plasticity steel (TRIP) and martensitic steel obtained by quenching and partitioning (QP). Analysed samples were processed by various heat and thermo-mechanical treatments to produce higher variety of final microstructures, possessing around 10-18% of retained austenite. TRIP an QP processed microstructures were characterised by the means of light microscopy, scanning and transmission electron microscopy and X-ray diffraction phase analysis. Distribution of retained austenite was also confirmed by EBSD analysis. Colour etching was used to visualise retained austenite in TRIP steels and the amount was subsequently quantified by image analysis of light micrographs.
Klíčová slova

Zpět

Patička