Přejít k obsahu


Řízené ochlazování z dokovací teploty a jeho optimalizace s využitím materiálově-technologického modelování

Citace:
VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., MAŠEK, B. Řízené ochlazování z dokovací teploty a jeho optimalizace s využitím materiálově-technologického modelování. Kovárenství, 2017, roč. 2017, č. 60, s. 66-69. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controlled cooling from finishing temperature of forging and its optimization using material­ technological modeling
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Současná technologie tepelného zpracováni výkovků využívá pro dosažení předepsaných vlastností klasických postupů norma­ lizačního žíhání, žíhání na měkko či zušlechťování. Z hlediska ekonomických ukazatelů se však jedná o zdroj nezanedbatelných nákladů,jeji chž hodnota je závislá na objemu produkce a zpraco­ vávaných výkovků, na výši parametrů tepelného zpracování atd. Proces normalizačního žíhán í je možno nahradit metodou říze­ ného ochlazování. Při řízeném ochlazování vzniká požadovaná mikrostruktura ji ž během chladnutí výkovku z dokovací teploty. Pro dosažení rovnoměrného vývoje mikrostruktury je však třeba nalézt okrajové podmínky pro ochlazování, které charakterizují vývoj teploty v různých m ístech výkovku v závislosti na rychlosti chladnutí a použitém materiálu. Při znalosti teplotního pole v jed­ notlivých průřezech výkovků je možno následně provádět četné optimalizace technologie pro dosažení optimálních výsledků.
Abstrakt EN: Today's heat treatment of forgings involves convent ional pro­ cesses of normalizing, soft annealing, and quenching and temper­ ing to impart specified properties. From the economic viewpoint , however, these processes involve considerable costs whose levels depend on the volume of production, size of forgings, heat treat­ ment parameters, and other aspects. Norma lizing can be substi­ tuted with controlled cooling. ln controlled cooling, the desired microstructure forms as the forged part is being cooled from the finishing temperature. lf uni form microstructure evolution is to be achieved, boundary conditions must be found for the cooling process that characterize temperature profiles in various locations of the forged part with respect to the cooling rate and the forged part's material. Once the temperature fields on individua! cross­ sections through the forged part are mapped, one can optimize the process to achieve the desired outcome.
Klíčová slova

Zpět

Patička