Přejít k obsahu


MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., ČERVENÝ, J., MALÁ, A., KRONYCH, J. MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A CONTROLLING V PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH. 1. vyd. Plzeň : NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2017, 105 s. ISBN: 978-80-7211-517-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Managerial accounting and controlling in practical applications
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: NAVA, Nakladatelská a vydavatelská agentura
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Josef Červený Ph.D. , Ing. Andrea Malá , Ing. Jiří Kronych
Abstrakt CZ: Publikace představuje aktuální stav vědeckých a pedagogických poznatků v oblasti manažerského účetnictví a controllingu. Je věnovaná osvojování dovedností a praktickým otázkám řízení likvidity, hospodárnosti, produktivity a efektivnosti podnikových procesů a výkonů. Tvorbu systému manažersky orientovaného účetnictví a controllingu autoři chápou jako jeden ze strategických úkolů řízení podniku ovlivňujících jeho hodnotu. Pozornost je věnována vybraným tradičním a progresivním metodám a nástrojům řízení výkonnosti a finanční pozice podniku, které umožňují tvorbu systému hodnotových informací, potřebných k běžnému řízení procesů a výkonů a k hodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku. Autoři touto publikací reagují na aktuální problémy podniků spojených s řízením nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, likvidity a finanční pozice a prezentují výsledky své výzkumné a pedagogické činnosti a praktické zkušenosti.
Abstrakt EN: The publication presents the current state of scientific and pedagogical knowledge in management accounting and cotrolling field. It is devoted to practical matters of liquidity, economy, productivity and effectiveness management in company processes and performance. The authors see the formation of management oriented accountancy and controlling as one of the strategic tasks of company management which influence its value. The attention is paid to selected traditional and progressive methods and tools of performance and financial position management which enable the creation of value information system. Such information is needed for common process and performance management and for evaluation of the options connected to decision-making about the company´s future. The authors are reacting by this publication to the current problems of companies related to costs, revenues, economic result, liquidity and financial position management. They present the results of their research and pedagogical activities and practical experience.
Klíčová slova

Zpět

Patička