Přejít k obsahu


Budoucnost zpracování zápustkových výkovků z vysokopevných FF-AHS ocelí

Citace:
MAŠEK, B., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., VOREL, I. Budoucnost zpracování zápustkových výkovků z vysokopevných FF-AHS ocelí. Kovárenství, 2017, roč. 2017, č. 60, s. 54-57. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Future of Closed-die Forging in Light of High-Strength FF-AHS Steels
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Kovárenský průmysl je v současné době striktně řízen poža­ davky zákazníků. Splnění jej ich požadavků je pro výrobu ková­ ren primárním úkolem pro zabezpečení konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu s výkovky. S ohledem na čím dál tím více prosazované trendy snižování hmotnosti, ekonomické a ekologic­ ké náročnosti, při současném požadavku na zlepšování užitných vlastností bude v blízké době s velkou pravděpodobností nutno provést zásadní změny výrobních procesů. Tyto změny budou pravděpodobně muset vycházet z použití nových materiálů s vyš­ šími užitnými vlastnostm i a navíc budou tyto materiály zpracová­ vány nízkonákladovým i výrobními postupy. Za tímto účelem jso u vyvíjeny nové skupiny vysokopevnýc h ocelí. Mezi ně patří i nový typ FF- (Forging Friendly) Al-IS oce­ lí, které budou zpracovávány nekonvenčními , avšak energeticky, ekologicky a technologicky nenáročnými postupy. Vhodný m ná­ vrhem chemického složení s využitím fyzikálně-metalurgických dějů probíhajících během ochlazování výkovků bude možno eko­ nomicky vyrábět součásti s vynikajícími vlastnostmi a vysokou přidanou hodnotu
Abstrakt EN: The forging industry today strictly follows customer require­ ments. With respect to their competitiveness and success on the market in forged parts, forge shops consider it their primary obje­ ctive to meet these requirements. Given the ever- growing trend of reducing the weight, cost intensity and environmental burden of products, while maintaining or improving their utility proper­ ties, it appears very tikety that major changes to manu facturing processes will be inevitable in the near future. The basis of these changes will probably involve new materials with better utility properties processed using low-cost manufacturin g routes. With this aim, development of new groups of high-strength steels is already under way. Among them are forging-friendly (FF) steels which will be processed using unconventional energy­-efficient, environmentally-friendly and technologically-simple routes. With an appropriately-designed chemistry of the steels and using physical-metallurgical processes during cooling of for­ ged parts, products with excellent properties and high added value will be manufactured in a cost-effective manner.
Klíčová slova

Zpět

Patička