Přejít k obsahu


SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Citace:
MACKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS. International Journal of Arts and Commerce, 2017, roč. 6, č. 2, s. 61-70. ISSN: 1929-7106
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SUSTAINABLE FINANCING OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Marie Macková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu v oblasti ekonomického řízení nestátních neziskových organizací. Byla provedena identifikace, analýza a hodnocení specifik ekonomického řízení nestátních neziskových organizací v kontextu specifických funkcí a poslání nestátní neziskové organizace v ekonomice tržního hospodářství. Vícezdrojový charakter financování nestátní neziskové organizace vyžaduje strategické plánování, optimální kombinaci dosažitelných finančních neveřejných a veřejných zdrojů a důsledné provázání ekonomického řízení s hlavní činností a posláním nestátní neziskové organizace. Udržitelné financování nestátní neziskové organizace vyžaduje využití specifických přístupů, postupů, metod a nástrojů a jejich integraci do systému ekonomického řízení nestátní neziskové organizace. Téma výzkumu je aktuální a diskutované zejména v profesních auditorských a účetních komorách a institucích. Autoři příspěvku chtějí svým výzkumem přispět k rozvoji finančního a ekonomického řízení nestátní neziskové organizace.
Abstrakt EN: Article presents results of qualitative research in the area of economic management of non-governmental non-profit organizations. Identification, analysis and evaluation of economic management specifics of non- governmental non-profit organizations were performed in the context of specific functions and mission of a non-governmental non-profit organization in terms of globalized economy. The multiple-source character of a non-governmental non-profitorganization financing demands strategic planning, optimal combination of available publicand non-public financial sources and a thorough linking of the economic management with themain activity and the mission of a non-governmental non-profit organization. Sustainable financing of non-governmental non-profit organization requires applicationof specific approaches, methods and tools and their integration into the system of economic management of non-governmental non-profit organization. The research topic is current and discussed especially in profession auditing chambers, accounting chambers and institutions. Authors of the paper intendto contribute with their research to development of financial and economic management of non-governmental non-profit organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička