Přejít k obsahu


Vliv rychlosti ochlazování na mikrostrukturu nízkolegované TRIP oceli

Citace:
KUČEROVÁ, L., JANDOVÁ, A., RUBEŠOVÁ, K. Vliv rychlosti ochlazování na mikrostrukturu nízkolegované TRIP oceli. Strojírenská technologie, 2017, roč. 22, č. 1, s. 32-36. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Effect of Cooling Rate on Microstructure of Low Alloyed TRIP Steel
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Andrea Jandová , Kateřina Rubešová
Abstrakt CZ: Nízkolegované vysoce pevné oceli dosahují vynikajících kombinací pevnosti a tažnosti díky svojí více-fázové mi­ krostruktu ře s řízeným podílem zbytkového austenitu.Tato mikrostruktura je výsledkem tepelného nebo tepelně­ mechanického zpracování s prodlevou v oblasti teplot bainitické transformace. Různé parametry tepelného zpraco­ vání mohou ovlivnit výslednou struktu ru, a proto je důležité zabývat se optimalizací parametrů zpracování s ohledem na mikrostrukturu a vlastnosti oceli. V tomto článku bylo prezentováno tepelné zpracování využívající tři teploty austenitizace v laboratorní peci a následné chlazení v solné lázni nebo na vzduchu. Výsledné mikrostruktury byly analyzován y s využitím světlené a řádkovací elektronové mikroskopie a mechanické vlastnosti byly stanoveny měře­ ním tvrdosti HVIO.
Abstrakt EN: Two-step heat treatment typical for TRIP (transformation induced plasticity) steel was applied to low alloyed CMnSiNb steel. This low carbon steel is alloyed by manganese to suppo1t retained austenite stabilization, silicon to postpone cementite formation during heat treatment and paiticularly during the bainitic hold and it is further micro-alloyed by niobium to make the final microstructure finer, to increase volume fraction of retained austenite and ductility. Niobium alloying also allows slower cooling rates to be applied during the treatment without the risk of creating undesirable pearlite in the final microstructure. TRIP microstructures are obtained by heat or thermo-mechanical treatments with either full or pattial auste­ nitization followed by relatively quick cooling to a coiling temperature, where bainitic transfonnation takes place. During austenitization or cooling to coiling temperature, several deformation steps can be carried out to obtain the final shape of the product or semi-product.
Klíčová slova

Zpět

Patička