Přejít k obsahu


Big geo data surface approximation using radial basis functions: A comparative study

Citace:
MAJDIŠOVÁ, Z., SKALA, V. Big geo data surface approximation using radial basis functions: A comparative study. Computers & Geosciences, 2017, roč. 109, č. December 2017, s. 51-58. ISSN: 0098-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Big geo data surface approximation using radial basis functions: A comparative study
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Zuzana Majdišová , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Aproximace roztroušených dat je častým úkolem mnoha technických problémů. Aproximace pomocí radiální bázové funkce (RBF) je vhodná pro velké roztroušené datasety v n-dimenzionálním prostoru. Approximace pomocí RBF je neseparabilní, protože je založena na výpočtu vzdálenosti mezi dvěma body. Tato metoda vede k řešení přeurčeného lineárního systému rovnic. V tomto příspěvku jsou krátce popsány metody RBF aproximace, je prezentován nový přístup pro RBF aproximaci velkých datasetů a je provedeno porovnání různých Compactly Supported RBF (CS-RBF) s ohledem na přesnost výpočtu. Navrhovaný přístup využívá symetrii matice, dělení matice na bloky a datové struktury pro ukládání řídké matice. Experimenty jsou provedeny pro syntetické a reálné datasety.
Abstrakt EN: Approximation of scattered data is often a task in many engineering problems. The Radial Basis Function (RBF) approximation is appropriate for big scattered datasets in n-dimensional space. It is a non-separable approximation, as it is based on the distance between two points. This method leads to the solution of an overdetermined linear system of equations. In this paper the RBF approximation methods are briefly described, a new approach to the RBF approximation of big datasets is presented, and a comparison for different Compactly Supported RBFs (CS-RBFs) is made with respect to the accuracy of the computation. The proposed approach uses symmetry of a matrix, partitioning the matrix into blocks and data structures for storage of the sparse matrix. The experiments are performed for synthetic and real datasets.
Klíčová slova

Zpět

Patička