Přejít k obsahu


Organizace poddanské kontribuce v Čechách a její písemnosti v 18. a první polovině 19. století

Citace:
LHOTÁK, J. Organizace poddanské kontribuce v Čechách a její písemnosti v 18. a první polovině 19. století. Archivní časopis, 2017, roč. 67, č. 2, s. 177-207. ISSN: 0004-0398
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Organisation of Taxable Property and Written Accounts of it in the 18th Century and First Half of the 19th Century
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozvrhování a výběr daní (kontribuce) na české poddanské obyvatelstvo se definitivně ustálilo od roku 1684, přičemž nejpodstatnější význam postupně nabylo tzv. militare ordinarium. Od roku 1704 se toto rozvrhování (repartice) kontribuce provádělo v rámci tzv. vojenských let, který odpovídal dvěma posledním měsícům roku předchozího a 10 měsícům roku následujícího). Stát si chtěl nad rozvrhováním kontribuce udržovat přehled, a proto v letech 1714 a 1725 inicioval zakládání tzv. kontribučních knížek. Změnu přinesl teprve systemální patent z 6. září 1748, vydaný u příležitosti zavedení nového zemského katastru a s ním tzv. decenálního recesu. Systemální patent z roku 1748 rozvádělo v průběhu druhé poloviny 18. století celá řada normativů. Nejpodstatnější změny vzešly z berní a urbariální reformy Josefa II., které však platily pouze krátké období přelomu roku 1789/1790. Poslední zásah do kontribučního účetnictví přinesla instrukce z roku 1807.
Abstrakt EN: The setting and collection of taxation (contributions) from the taxable Czech population stabilised definitively in 1684, when the militare ordinarium gradually assumed key importance. From 1704 this setting (repartition) of contributions was carried out within what were called military years, corresponding to the last two months of the preceding year and 10 months of the following year. The state wished to maintain an overview of the setting of contributions, so in 1714 and 1725 it initiated the establishment of so-called contributions books.The change came with a system patent dated 6 September 1748. It was issued in connection with the introduction of a new lands register and with it a so-called 10-year recess. The system patent of 1748 introduced a whole range of norms during the second half of the 18th century. The most significant changes stemmed from the taxation and urbarial reforms of Joseph II, which however were in place only briefly, until the turn of 1789 and 1790. Orders dating from 1807 represented the final intervention in contributions accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička