Přejít k obsahu


Strong effect of the interaction potential cut-off on the crystallinity of films grown by simulations

Citace:
MATAS, M., HOUŠKA, J. Strong effect of the interaction potential cut-off on the crystallinity of films grown by simulations. MOLECULAR SIMULATION, 2017, roč. 43, č. 17, s. 1436-1441. ISSN: 0892-7022
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strong effect of the interaction potential cut-off on the crystallinity of films grown by simulations
Rok vydání: 2017
Autoři: Martin Matas , Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá metodologií simulací růstu vrstev pomocí klasické molekulární dynamiky a empirického interakčního potenciálu. Soustředíme se na vliv maximální interakční vzdálenosti (rC) pro krátkodosahovou část tohoto potenciálu. Na jedné straně se ukazuje, že rC neovlivňuje kvalitativní závěry uvedených simulací a že jeho kvantitativní efekt je v logickém směru (lepší krystalinita pro vyšší rC). Na druhé straně se ukazuje, že tento kvantitativní efekt je velmi silný a v literatuře jasně podceňovaný. Krystalinita vrstev je ovlivněna (ne)zanedbáním i zdánlivě nízkých energií v řádu několik meV na vazbu. Výsledky jsou důležité pro design simulací růstu krystalických vrstev a pro správnou interpretaci jejich výsledků.
Abstrakt EN: The paper deals with the methodology of film growth simulations using classical molecular dynamics and an empirical interaction potential. We focus on the effect of the cut-off distance (rC) of the short-range part of the potential. On the one hand, we find that rC does not affect the qualitative conclusions of the simulations and that its quantitative effect is in the logical direction (better crystallinity at higher rC). On the other hand, we show that the aforementioned quantitative effect is very strong, and clearly underestimated in the literature. The film crystallinity is affected by (non-)neglecting of as seemingly low energies as several meV per bond. The results are important for the design of growth simulations of crystalline films and for the correct interpretation of their results.
Klíčová slova

Zpět

Patička