Přejít k obsahu


Correlation between psychomotor skills and creativity among secondary school students and future teachers

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., KROTKÝ, J. Correlation between psychomotor skills and creativity among secondary school students and future teachers. Edukacja - Technika - Informatyka, 2017, roč. 20, č. 2, s. 93-101. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Correlation between psychomotor skills and creativity among secondary school students and future teachers
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Krotký Ph.D.
Abstrakt CZ: Klesající úroveň manuálních dovedností mladé generace je jedním z problémů v 21. století. Stávající společnost žádá kreativní jednotlivce, kteří mohou pracovat samostatně a inovativně. Klíčovou otázkou našeho výzkumu bylo zjistit, zda jednotlivci, kteří mají vysoké skore v testu tvořivosti, jsou současně manuálně zruční. Abychom zjistili vztah mezi tvořivostí a úrovní manuálních dovedností, byl vybrán náhodný vzorek žáků základní školy a studentů Pedagogické fakulty. Předložený výzkum se zabývá výzkumem úrovně tvořivosti a manuálních dovedností na druhém stupni základní školy v České republice (žáci od 10 do 14 let) a studentů Pedagogické fakulty. Čtenáři se seznámí s výsledky hodnocení studentů a žáků studujících na odpovídajících školách z hlediska projevených tvůrčích schopností ve vztahu k úrovni manuálních dovedností. K testování tvořivosti byl použit Urbanův test kreativního myšlení, úroveň psychomotorických dovedností byla testována pomocí unikátní baterie pro testování psychomotorických dovedností, která byla pro tyto účely výzkumu navržena autorkou Prof. Honzíkovou.
Abstrakt EN: The falling level of manual skills of the young generation is one of issues in the 21st century. The existing society asks for creative individuals who can work independently. On the other hand, the manually skilled ones are needed too. The core question of our research was to find out whether the individuals who score high on the test of creativity are at the same time manually skilled. In our opinion, it is important to be creative and manually skilful at once to become successful in these days. To ascertain the relationship between creativity and the level of manual skills, a random sample was selected from children from a secondary school and students of pedagogy. The presented research deals with research regarding levels of creativity and manual skills at secondary schools, that means in the Czech Republic kids from 10 to 14 years old, and at the faculty of education of teachers-to-be. Readers are acquainted with results of evaluating the students of teaching and the pupils/learners at secondary schools from the point of creative abilities in relation with the level of their manual skills. There was used the Urban´s test of creative thinking to test creativity, the level of psychomotor skills was tested using Testing batteries for psychomotor skills, which was made for the research purpose by as. Prof. Honzíková. Those research results as well as the unique testing battery for psychomotor skills are introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička