Přejít k obsahu


Případ selhání komunikace mezi filosofy: Popper vs. Adorno

Citace:
PAITLOVÁ, J. Případ selhání komunikace mezi filosofy: Popper vs. Adorno. Kuděj, 2018, roč. 19, č. 2, s. 216-226. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Case of Communication Failure by Philosophers: Popper vs. Adorno
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této studii analyzuji novodobý případ selhání komunikace mezi dvěma významnými filosofy 20. století, Karlem Popperem a Theodorem W. Adornem, kteří se osobně střetli roku 1961 na setkání Německé sociologické společnosti v Tübingen. Jejich polemika je považována za počátek takzvaného sporu o pozitivismus (Positivismusstreit), jímž žila německá filosofie vědy celé následující desetiletí. Skutečnost, že střet Poppera s Adornem vyvolal tak silnou a dlouhodobou reakci, považuji za následek hlubokých obsahových divergencí mezi jejich filosofickými předpoklady. Tvrdím, že zásadní neshody mezi Adornem a Popperem se v konečném důsledku netýkají toliko jednotlivých argumentů, nýbrž že pramení především z principiálně odlišného chápání výchozích pojmů, jako je „pozitivismus“, „dialektika“, „kritika“ a „sociální vědy“. V závěru proto označuji spor o pozitivismus za meta-selhání filosofické komunikace, které je dáno nejen dvěma odlišnými filosofickými přístupy, nýbrž zejména též jejich hlubokým zakořeněním ve dvou zcela odlišných tradicích dějin filosofie.
Abstrakt EN: In this paper I analyse the modern case of communication failure between two important philosophers of the 20th century, namely Karl Popper and Theodor W. Adorno, who clashed in 1980 during the meeting of German Sociological Society in Tübingen. Their quarrel is generally considered as the beginning of the positivist dispute (Positivismusstreit) that has been alive for German philosophers of science for all following decade. The fact that the clash caused such a strong and long time reaction must be considered to be a consequence of deep divergences in opinions between philosophical premises of Popper and Adorno. I argue that the fundamental disagreements between them ultimately do not concern particular arguments but stem from a very different understanding of the underlying concepts as “positivism”, “dialectic”, “criticism” and “social sciences”. Finally, I denote the positivist dispute as a meta-failure of philosophical communication which is given not only by two different philosophical approaches but above all by their deep rooting in two entirely different traditions of the history of philosophy.
Klíčová slova

Zpět

Patička