Přejít k obsahu


Metafyzika, věda a Kantovy potíže s prostorem a časem

Citace:
JEDLIČKA, P., PAITLOVÁ, J. Metafyzika, věda a Kantovy potíže s prostorem a časem. Pro-Fil, 2017, roč. 18, č. 2, s. 12-25. ISSN: 1212-9097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metaphysics, Science and Kant's Problems with Space and Time
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Petr Jedlička , Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Ve studii nejprve zařadíme Kantovo dílo do kontextu osvícenské vědy a filosofie 18. století a přiblížíme jeho náhled na některé otázky tehdejší metafyziky a přírodní filosofie. Poté se zaměříme zejména na Kantovu svéráznou koncepci prostoru a času v rámci tzv. transcendentální estetiky a v kontextu transcendentální logiky, kterou Kant systematicky představil ve svém vrcholném díle Kritika čistého rozumu. Následně se zastavíme nad kritikou, jíž filosofové a vědci podrobili Kantovu koncepci prostoru a času i jeho metafyzický program. To nám pak bude odrazovým můstkem k závěrečné debatě o vztahu fyzikálních pojmů a teorií k metafyzice.
Abstrakt EN: In the paper, we classify Kant's work into the context of the Enlightenment and Philosophy of the 18th Century, and bring his insights into some of the questions of the metaphysics and natural philosophy. Then we focus on Kant's original conception of space and time within transcendental aesthetics and in the context of transcendental logic, which Kant has systematically negotiated in his renowned work The Critique of Pure Reason. Subsequently, we discuss the criticism that philosophers and scholars have subjected to Kant's conception of space and time and to his metaphysical program. Finally, we debate on the relationship between physical concepts and theories to metaphysics.
Klíčová slova

Zpět

Patička