Přejít k obsahu


User preferences of electronic textbooks with regard to the didactic components and orientation in structure of the textbook

Citace:
KROTKÝ, J., BAMBASOVÁ, K. User preferences of electronic textbooks with regard to the didactic components and orientation in structure of the textbook. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society : 12th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 323-334. ISBN: 978-80-86302-82-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: User preferences of electronic textbooks with regard to the didactic components and orientation in structure of the textbook
Rok vydání: 2017
Místo konání: Prague
Název zdroje: Centre for Higher Education Studies
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Kateřina Bambasová
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na výzkum struktury multimediálních a interaktivních (elektronických) učebnic a na interakci jejich prvků s uživatelem. Autoři hledají odpovědi zejména z oblasti optimalizace parametrů multimediálních a interaktivních prvků a dalších komponent. Zkoumají jak vybrané komponenty vnímají uživatelé a jaké mohou mít problémy například s orientací v učebnici a jejich částech. Cílem je optimalizovat parametry vybraných prvků a poskytnout doporučení editorům elektronických učebnic pro základní vzdělávání. Tato doporučení představují zpětnou vazbu mezi editory vzdělávacích materiálů a jednou skupinou uživatelů jejich produktů na používaná řešení. Výzkumu se zúčastnilo 5 respondentů – učitelů (uživatelů) základní školy s různou délkou pedagogické praxe. Výzkumným nástrojem je soubor ověřených univerzálních otázek zahrnujících dotazy na strukturu a formy studovaných multimediálních učebnic – didaktickou vybavenost a několik konkrétních specifických úkolů s každým vzorkem učebnice. Autoři zkoumali strukturu 3 různých elektronických učebnic. Sledovanými parametry jsou tedy mimo jiné i čas, který uživatel potřebuje ke splnění úkolu nebo například i osobní názor respondenta na určitá programátorská řešení. Metodou výzkumu je strukturovaný rozhovor v kombinaci s pedagogickým experimentem a pozorováním. Získaná data jsou kvalitativně analyzována a porovnána s předchozími výsledky výzkumu M. Elgrové z roku 2014.
Abstrakt EN: The article is focused on research of multimedia and interactive (electronic) textbook structures and the interaction of their elements and users. The authors seek answers particularly from the field of parameter optimization of multimedia and interactive elements and other components. They study how the users perceive the selected components and what issues may arise in example with orientation in a textbook or its parts. The aim is to optimize the parameters of selected elements and provide some recommendation to editors of electronic textbooks for elementary education. The recommendations mean a feedback between the editors of learning materials and a group of their products users regarding the solutions used. 5 respondents participated in the research – primary and secondary school teachers (users) with different length of teaching practice. The research tool is a set of verified universal questions including the ones about the structure and form of studied multimedia textbooks – the didactic availability and several specific tasks per each textbook sample. The authors analysed the structure of 3 different electronic textbooks. The involved parameters are among the others time, needed by the user to fulfil the task, or for example even personal opinion of the respondent regarding certain programming solutions. The research method is a structured interview combined with pedagogical experiment and observation. The data obtained are qualitatively analysed and compared with the previous results of the research carried by M. Elgrová from 2014.
Klíčová slova

Zpět

Patička