Přejít k obsahu


Effect of Deformation Conditions on Microstructure and Mechanical Properties of Low All-oyed Steel

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., JENÍČEK, Š., FRANCISKO, P. Effect of Deformation Conditions on Microstructure and Mechanical Properties of Low All-oyed Steel. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 752-756. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effect of Deformation Conditions on Microstructure and Mechanical Properties of Low All-oyed Steel
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský , Ing. Štěpán Jeníček , Pavel Francisko
Abstrakt CZ: Nízko uhlíková, nízkolegovaná ocel, 0.2%C-1.8%Si-1.5%Mn-0.06%Nb, byla zpracována tepelně-mechanickým zpra-cováním typickým pro TRIP (transformation induced plasticity) oceli. Byly měněny podmínky deformace, různé počty deformačních kroků stejné velikosti byly aplikovány při chlazení rychlostí 50 °C/s na pokojovou teplotu. Tato zpracování umožnila porovnat schopnost rekrystalizace oceli při různých dokončovacích deformačních teplotách. V dalším kroku byly dvě 10% deformace aplikovány při teplotách 900 °C a 720 °C a měnila se rychlost deformace od 0,025 s-1 na 2,5 s-1 pro zhodnocení vlivu rychlosti deformace na výslednou mikrostrukturu a vlastnosti TRIP oceli. V tomto případě byl použitý plný, dvou krokový cyklus zpracování TRIP oceli s 600 s výdrží na teplotě 425 °C. vý-sledné mikrostruktury byly analyzovány světelnou a řádkovací elektronovou mikroskopií a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem na malých vzorcích. Byly dosaženy pevnosti v rozmezí 800 MPa – 1050 MPa s celkovou tažností 5-37%.
Abstrakt EN: Low carbon, low alloyed steel 0.2%C-1.8%Si-1.5%Mn-0.06%Nb underwent thermo-mechanical processing routes typical for TRIP (transformation induced plasticit) steels. Deformation conditions were varied, i.e. various num-bers of deformation steps of the same size were applied to the steel during the cooling at 50 °C/s to room tempera-ture. This processing enabled comparison of recrystallization ability of the steel at various deformation tempera-tures. In the next step, two 10% deformations were carried out at the temperatures of 900 °C and 720 °C and the deformation rate was varied from 0.025 s-1to 2.5 s-1to evaluate the effect of deformation rate on the final microstructure and properties of TRIP steel. In this case, tow-step thermo-mechanical treatment was used with additional 600 s hold at a coiling temperature of 425 °C. Final microstructures were analysed by lightand scanning electron microscopy and mechanical properties were measured by tensile test of small samples. Ultimatetensile strengths in the region of 800 MPa – 1050 MPa were achieved with accompanying total elongation of 5-37%.
Klíčová slova

Zpět

Patička