Přejít k obsahu


Evolution of microstructure and mechanical properties in steels during isothermal holding in the region of bainitic transformation temperature in dependence on silicon content

Citace:
PEKOVIĆ, M., VOREL, I., KÁŇA, J., OPATOVÁ, K. Evolution of microstructure and mechanical properties in steels during isothermal holding in the region of bainitic transformation temperature in dependence on silicon content. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 4/2017, s. 549-555. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evolution of microstructure and mechanical properties in steels during isothermal holding in the region of bainitic transformation temperature in dependence on silicon content
Rok vydání: 2017
Autoři: Michal Peković , Ing. Ivan Vorel , Ing. Josef Káňa , Kateřina Opatová
Abstrakt CZ: Bainitická transformace je při izotermických podmínkách zpracování založena na rozpadu austenitu na nerovnovážnou strukturu tvořenou jehlicemi přesyceného bainitického feritu a karbidickými precipitáty. Ke vzniku bainitického feritu dochází obdobně jako v případě martenzitické transfomace smykovými mechanismy. Vzhledem k relativně nízkým teplotám vzniku bainitu v oceli dochází pouze k difuzi intersticiálních prvků, a to především uhlíku. V závislosti na transformační teplotě uhlík difunduje z feritu a tvoří karbidy uvnitř jehlic bainitického feritu a na fázovém rozhraní bainitický ferit – austenit, nebo tvoří karbidy uvnitř jehlic bainitického feritu. U konvenčních typů ocelí probíhá bainitická transformace téměř do úplného rozpadu austenitické fáze. Pokud je ocel legována dostatečným množstvím křemíku, může být precipitace karbidů ve struktuře výrazně omezena nebo dokonce úplně potlačena. Z tohoto důvodu může uhlík, který difunduje z jehlic bainitického feritu obohacovat okolní austenit. V závislosti na podmínkách tepelného zpracování může být uhlíkem obohacený austenit natolik stabilizován, že nedochází k jeho rozpadu a zůstává ve struktuře zachován.
Abstrakt EN: Under isothermal treatment conditions, bainite transformation involves decomposition of austenite into a non-equilibrium structure consisting of needles of super-saturated bainitic ferrite and carbide precipitates. Similarly to martensitic transformation, bainitic ferrite forms by shear mechanism. Owing to relatively low temperature, only interstitial elements, predominantly carbon, can migrate by diffusion. Depending on the transformation tempera-ture, carbon migrates from ferrite and forms carbides, either within bainitic ferrite needles and at the interphase interface between bainitic ferrite and austenite, or only within bainitic ferrite needles. In conventional steels, bainite transformation continues until the decomposition of austenite phase is almost complete. If the steel contains enough silicon, carbide precipitation may be suppressed or even prevented altogether. In such case, carbon which diffuses from the needles of bainitic ferrite may enrich adjacent austenite areas. Depending on heat treatment conditions, the carbon-enriched austenite may become sufficiently stable to resist decomposition and remain in the microstruc-ture.
Klíčová slova

Zpět

Patička