Přejít k obsahu


Texturing of WC-Co substrate surface to improve the resistance of deposited PVD film to wear and dynamic loads

Citace:
BRICÍN, D., PRŮCHA, V., KŘÍŽ, A. Texturing of WC-Co substrate surface to improve the resistance of deposited PVD film to wear and dynamic loads. Procedia Manufacturing, 2017, roč. 13, č. 2017, s. 702-709. ISSN: 2351-9789
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Texturing of WC-Co substrate surface to improve the resistance of deposited PVD film to wear and dynamic loads
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. David Bricín , Ing. Vojtěch Průcha , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Experimentální studie se zabývá využitím laseru jako technologie vhodné pro povrchovou úpravu slinutého karbidu před jeho depozicí PVD vrstvou. V rámci experimentu byly připraveny čtyři série vzorků, tři s laserem upraveným povrchem jedna série s broušeným povrchem. Část vzorků byla určena k depozičnímu procesu. Na vzorcích byly hodnoceny tribologické vlastnosti a dynamická únosnost substrátu při rázovému namáhání. Tyto experimenty byly doplněny metalografickou analýzou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a měřením zbytkových napětí RTG difrakcí. Na základě výsledků experimentu je možné uvést, že lze zvýšit adhezi deponované PVD vrstvy pokud se podaří na povrchu substrátu vytvořit vhodnou texturu Ripple efekt.[7] Díky tomu je možné potlačit vliv zbytkových napětí a zvýšit odolnost deponovaného substrátu vůči opotřebení při dynamickém rázovém namáhání a to o desítky procent oproti deponovaným vzorkům bez úpravy laserem.
Abstrakt EN: Use of laser technology for surface preparation of cemented carbide prior to PVD deposition was studied experimentally. Four series of specimens were made, three of which had surface prepared by laser and one series had ground surfaces. Some specimens were intended for deposition. Tribological properties and dynamic load-bearing capacity of the substrate under impact load were evaluated. Additional examinations included metallographic observation in a scanning electron microscope, and measurement of residual stresses using X-ray diffraction. The results indicate that adhesion of a PVD film can be improved when a suitable texture is produced on the substrate surface, referred to as the ripple effect. By this means, the effects of residual stresses can be supressed. In addition, wear resistance can be improved in the substrated beneath the film when subjected to dynamic impact load. This improvement amounts to tens of percent, when compared to specimens coated without laser surface preparation.
Klíčová slova

Zpět

Patička