Přejít k obsahu


Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska

Citace:
JEŽEK, J. Zkušenosti vybraných evropských zemí se slučováním obcí a s meziobecní spoluprací. Případové studie z Itálie, Rakouska a Švýcarska. In Geografické informácie. Nitra: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2016. s. 188-200. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1337-9453
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience of Selected European Countries with Merging Municpalities and Inter-municipal Cooperation. Case Studies from Italy, Austria and Switzerland Experience of Selected European Countries with Merging Municpalities and Inter-municipal Cooperation. Case Studies from Italy, Austria and Switzerland
Rok vydání: 2016
Místo konání: Nitra
Název zdroje: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Spolupráce obcí a měst je aktuální téma, které se v posledních letech i v České republice stalo předmětem jak vědecké, tak společenské diskuse. Otázka fragmentované (rozdrobené) struktury obcí je již od 19. století předmětem politického zájmu. Malé obce přestávají stačit stále rostoucím společenským potřebám. Zvláště po druhé světové válce se v mnohých zemích malé obce mění v nepříliš fungující administrativní celky. Cílem příspěvku je analyzovat zkušenosti vybraných tří evropských zemí (Itálie, Rakousko, Švýcarsko) se slučováním obcí a meziobecní spoluprací (formou případových studií). Jedná se o země, které vedle Francie a severských zemí, jsou nejčastěji uváděny jako inspirační vzor pro Českou a Slovenskou republiku. Případové studie vznikly na základě studia relevantních literárních zdrojů a expertních rozhovorů.
Abstrakt EN: Cooperation between municipalities and cities is a hot topic that in recent years has become the subject of both scientific and social debate also in the Czech Republic. A question of fragmented structures of municipalities has been the subject of a political interest since the 19th century. Small municipalities cease to meet the ever-increasing social needs. Especially after the World War II in many countries the small municipalities have become not very functioning administrative entities. The aim of this paper is to analyze the experience of the three selected European countries (Italy, Austria, Switzerland with merging of municipalities and inter-municipal cooperation (via case studies). These countries, which along with France and the Nordic countries are the most often cited as a model of inspiration for the Czech and Slovak Republics. Case studies were created based on the study of relevant literature sources and expert interviews.
Klíčová slova

Zpět

Patička