Přejít k obsahu


Budoucnost českých obcí mezi slučováním a meziobecní spoluprací?

Citace:
JEŽEK, J. Budoucnost českých obcí mezi slučováním a meziobecní spoluprací?. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 841-847. ISBN: 978-80-210-8587-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The future of Czech municipalities between amalgamation and inter-municipal cooperation?
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D.
Abstrakt CZ: Česká republika patří vedle Francie, Itálie a Slovenska k zemím s nejvíce roztříštěnou obecní strukturou. Cílem tohoto příspěvku je analýza postojů představitelů českých obcí ke dvěma ideálním formám konsolidace této struktury: slučování obcí a meziobecní spolupráci. Vychází z výsledků dotazníkového šetření, které probíhalo v létě 2015, jehož se zúčastnilo 573 obcí a měst. Výzkum ukázal, že představitelé českých obcí výrazně preferují meziobecní spolupráci. V případě slučování obcí se obávají především ztráty identity slučovaných obcí. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, tak k podpoře meziobecní spolupráce je zapotřebí přistupovat koncepčně (modelově), s ohledem na její cíle a úkoly, způsob financování, územní dosah a organizačně-právní struktury. Více jak 54 % obcí hodnotí dosavadní vládní podporu za nedostačující a postrádá speciální národní nebo krajské podpůrné programy. Svobodný výběr partnerů a dobrovolná účast na spolupráci jsou považovány za klíčové faktory úspěšnosti meziobecní spolupráce. Přestože zvláště malé obce jsou na zmínky o slučování obcí velmi citlivé, neměli bychom na diskusi o výhodách a nevýhodách slučování obcí do budoucnosti rezignovat.
Abstrakt EN: Alongside France, Italy and Slovakia the Czech Republic belongs to the countries with the most fragmented municipal structure. The aim of this paper is to analyze the attitudes of representatives of the Czech municipalities to two ideal forms of consolidation of the structure: amalgamation of the municipalities and inter-municipal cooperation. It is based on the survey results, which took place in the summer of 2015, which was attended by 573 municipalities and towns. The research has shown that the representatives of the Czech municipalities significantly prefer inter-municipal cooperation. In the case of amalgamation of the municipalities they are primarily afraid of loss of identity of the merging municipalities. As shown by foreign experience, to encourage inter-municipal cooperation it is necessary to access conceptually (model), with respect to its objectives and tasks, financing method, the territorial reach and organizational and legal structures. More than 54% of the municipalities assess existing government support as insufficient and they lack a specific national or regional support programs. Free choice of partners and voluntary participation in the cooperation are considered key factors of a successful inter-municipal cooperation. Although particularly the small municipalities are very sensitive to the mention of merging municipalities, we would not have to resign to debate the pros and cons of merging the municipalities into the future.
Klíčová slova

Zpět

Patička