Přejít k obsahu


Mapování faktorů a tvorba modelu pro plánování výroby

Citace:
KÁBELE, P., EDL, M. Mapování faktorů a tvorba modelu pro plánování výroby. In Průmyslové inženýrství 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 49-56. ISBN: 978-80-261-0725-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mapping of factor and production plannig support
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Kábele , Doc. Ing. Milan Edl Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují časovou náročnost operace. V teoretické části této práce jsou uvedeny znalosti načerpané z odborné literatury z oblasti průmyslového inženýrství. V analytické části se měřily přesné časové náročnosti operací a tyto naměřené hodnoty zpracovávaly. Byla vytvořena procesní mapa celého výrobního procesu. Z těchto hodnot byl poté sestaven kalkulátor, který se ověřuje v praxi.
Abstrakt EN: The thesis deals with the analysis of factors that influence the time consuming of the operation. In the theoretical part of this thesis are presented the knowledge drawn from technical literature from the field of industrial engineering. In the analytical part, precise time-consuming operations were measured and these measured values were processed. A process map of the entire production process has been created. From these values a calculator was then compiled, which is verified in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička