Přejít k obsahu


Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy

Citace:
MACKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy. In Proceedings of the 13th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2017. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 268-277. ISBN: 978-1-911218-64-7 , ISSN: 2048-903X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-governmental Non-profit Organizations as an Alternative Tool in the Transforming Economy
Rok vydání: 2017
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Conferences and Publishing International Limited
Autoři: Ing. Marie Macková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti sektoru neziskových organizací se specifickým zaměřením na nestátní neziskové organizace. Aktuálnost existence a působení nestátních neziskových organizací je založena na jejich participativních, servisních a kompenzačních funkcích v ekonomických, sociálních a environmentálních podmínkách tržní ekonomiky 21. století. V ekonomické teorii není nestátní neziskový sektor jednoznačně definován – všeobecně se používají termíny jako organizace veřejného sektoru, nezisková organizace, nevládní organizace a jiné. Dobrovolný vstup do nestátní neziskové organizace přibližuje tyto neziskové organizace trhu, aspekt obecné prospěšnosti a primárně nezisková orientace naopak zase ke státu. Cílem výzkumu bylo zmapovat, identifikovat a analyzovat neziskový sektor a oblasti působení neziskových organizací. Specifická pozornost byla věnována nestátním neziskovým organizacím a jejich roli v tržní ekonomice. Specifické rysy nestátní neziskové organizace jako je soukromé vlastnictví, veřejná prospěšnost, dobrovolnost, neziskovost a samosprávnost jsou aspekty, které pomáhají vytvářet názorovou pluralitu a nabízejí alternativní řešení společenských a ekonomických problémů. Nestátní neziskové organizace prostřednictvím servisní, participační, ochranářské, demokratizační, informační a kontrolní funkce naplňují své poslání, které je směřováno k uspokojování a zajišťování netržních potřeb a požadavků jednotlivce a skupin obyvatel. Na podkladě analýzy a hodnocení sekundárních dat je prezentováno legislativní vymezení, struktura, stav a vývoj nestátních neziskových organizací v České republice v období let 1990-2016. Výsledky provedeného výzkumu potvrzují, že nestátní neziskové organizace v takzvaném morálním sektoru hrají významné a nezastupitelné role v tržních podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: This paper presents the results of a research into the sector of non-profit organizations with a special focus on non-governmental non-profit organizations. The topicality of the existence and operation of non-governmental non-profit organizations in the transforming economies of Central Europe is based on their participation, service and compensation functions in the economic, social and environmental conditions of the market economy of the 21st century. In economic theory, there is no clear definition of the non-governmental non-profit sector – the generally used terms include public sector organization, non-profit organization, non-governmental organization and others. On the one hand, the voluntary basis for joining non-governmental non-profit organizations makes them like free market institutions, while, on the other hand, the aspect of communal benefit and the primary non-profit orientation draws them closer to the government. The aim of the research was to chart and identify the non-profit sector and the areas in which non-profit organizations operate. Special attention was devoted to non-governmental non-profit organizations and to their role in the market economy. The specific features of a non-governmental non-profit organization, such as private ownership, public benefit, volunteerism, non-profit nature and self-governance, are aspects that help promote the plurality of opinions and offer alternative solutions to social and economic problems. Through their service, participation, protective, democratization, information and control functions, non-governmental non-profit organizations fulfill their mission aimed at meeting non-market needs and demands of individuals and demographics. Based on the analysis and evaluation of secondary data, the paper presents the legislative framework, structure, state and development of non-governmental non-profit organizations in the Czech Republic in the period of 1990–2016.
Klíčová slova

Zpět

Patička