Přejít k obsahu


Protection of Buried Pipe under Repeated Loading by Geocell Reinforcement

Citace:
KHALAJ, O., JOZ DARABI, N., MOGHADDAS TAFRESHI, S., MAŠEK, B. Protection of Buried Pipe under Repeated Loading by Geocell Reinforcement. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1755-1307
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Protection of Buried Pipe under Repeated Loading by Geocell Reinforcement
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Ing. N. Joz Darabi , prof. S.N. Moghaddas Tafreshi , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: S nárůstem populace měst a rozvojem městského života je potřeba potápěných potrubí v blízkosti zemského povrchu nevyhnutelná v městských oblastech, silnicích, podzemních cestách a silnicích. Tento příspěvek uvádí výsledky třírozměrných modelů v plném měřítku na HDPE potrubí o průměru 250 mm v geocelulární zpevněné půdě, podrobené opakovanému zatížení pro simulaci zatížení vozidla. Byl zkoumán účinek geocellové kapsy (55 * 55 mm a 110 x 110 mm) a hloubka uložení potrubí (1,5 a 2krát větší průměr trubky) při zlepšování chování potrubí. Při všech testech byla použita výška geocellu 100 mm. Opakované zatížení 800 kPa bylo aplikováno na kruhové ložné desce o průměru 250 mm. Výsledky ukazují, že posunutí potrubí, vyrovnání povrchu půdy a přenesený tlak na korunku trubky byly významně ovlivněny použitím geo-článků. Například vertikální diametrální deformace (VDS) a vyrovnání povrchu půdy (SSS) tak, že při použití geocelu s kapsou velikosti 110 x 110 mm se snižuje o 27%, respektive o 43% v porovnání s nevyztuženým. Mezitím zvýšením hloubky potrubí z 1,5D na 2D využívá geocell o rozměrech 110 x 110 mm přibližně o 50% snížení SSS a VDS v porovnání s nevyztuženou půdou.
Abstrakt EN: With increase in cities’ population and development of urbane life, passing buried pipelines near ground’s surface is inevitable in urban areas, roads, subways and highways. This paper presents the results of three-dimensional full scale model tests on high-density polyethylene (HDPE) pipe with diameter of 250 mm in geocell reinforced soil, subjected to repeated loading to simulate the vehicle loads. The effect of geocell’s pocket size (55*55 mm and 110*110 mm) and embedment depth of buried pipe (1.5 and 2 times pipe diameter) in improving the behaviour of buried pipes was investigated. The geocell’s height of 100 mm was used in all tests. The repeated load of 800 kPa was applied on circular loading plate with diameter of 250 mm. The results show that the pipe displacement, soil surface settlement and transferred pressure on the pipe’s crown has been influenced significantly upon the use of geocells,. For example, the vertical diametric strain (VDS) and soil surface settlement (SSS), in a way that using a geocell with pocket size of 110*110 mm reduces by 27% and 43%, respectively, compared with the unreinforced one. Meanwhile, by increasing buried depth of pipe from 1.5D to 2D, the use of geocell of 110*110 mm delivers about 50% reduction in SSS and VDS, compared with the unreinforced soil.
Klíčová slova

Zpět

Patička