Přejít k obsahu


INFLUENCE OF THERMOMECHANICAL TREATMENT ON THE GRAIN-GROWTH BEHAVIOUR OF NEW Fe-Al BASED ALLOYS WITH FINE Al2O3 PRECIPITATES

Citace:
KHALAJ, O., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., BUBLÍKOVÁ, D., SVOBODA, J. INFLUENCE OF THERMOMECHANICAL TREATMENT ON THE GRAIN-GROWTH BEHAVIOUR OF NEW Fe-Al BASED ALLOYS WITH FINE Al2O3 PRECIPITATES. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 5, s. 759-768. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCE OF THERMOMECHANICAL TREATMENT ON THE GRAIN-GROWTH BEHAVIOUR OF NEW Fe-Al BASED ALLOYS WITH FINE Al2O3 PRECIPITATES
Rok vydání: 2017
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Mgr. Dagmar Bublíková , RNDr. Jiří Svoboda
Abstrakt CZ: Aby se dosáhlo vyšší pevnosti při tečení při vysokých teplotách, je transformace jemnozrnné struktury na velké zrno abnormálním růstem zrna nebo rekrystalizací důležitým procesem v slitinách zesílené oxidovou disperzí (ODS). Zpracování oceli je umožněno práškovou metalurgií, která využívá prášky sestávající z kovové matrice Fe-Al s velkým obsahem O připraveného mechanickým legováním a jejich konsolidace za tepla válcováním. Termomechanické charakteristiky nových slitin ODS s Fe-Al matrix jsou zkoumány z hlediska změn rozdělení zrnitosti. Překrystalování a růst zrna byly kvantifikovány po zahřátí na 1200 ° C, což je typická konsolidační teplota pro standardní nanostrukturované feritické oceli. Výsledky ukazují, že nové slitiny ODS jsou výrazně ovlivněny termomechanickým zpracováním vedoucím k mikrostrukturálním změnám. Rekrystalizace je většinou ovlivněna snižováním deformace a prodlužováním doby držení, což vede k růstu zrnitosti.
Abstrakt EN: To obtain the superior-high-temperature creep strength, a transformation of a fine-grained structure to large grains due to abnormal grain growth or recrystallization is an important process in oxide-dispersion-strengthened (ODS) alloys. The processing of steel is enabled with powder metallurgy, which utilizes powders consisting of a Fe-Al metal matrix with a large O content, prepared with mechanical alloying, and their hot consolidation due to rolling. The thermomechanical characteristics of new ODS alloys with a Fe-Al matrix are investigated in terms of the changes in the grain-size distribution. The recrystallization and grain growth were quantified after heating up to 1200 degrees C, which is the typical consolidation temperature for standard nanostructured ferritic steels. The results show that new ODS alloys are significantly affected by the thermomechanical treatment leading to microstructural changes. Recrystallization is mostly affected by decreasing the deformation and increasing the holding time, which leads to a growth of the grain size.
Klíčová slova

Zpět

Patička