Přejít k obsahu


Abraded Surface Properties of Sintered Carbide Specimens Before and After Deposition of a Thin Layer Using PVD

Citace:
BRICÍN, D., PRŮCHA, V., KŘÍŽ, A. Abraded Surface Properties of Sintered Carbide Specimens Before and After Deposition of a Thin Layer Using PVD. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2017. s. 0937-0943. ISBN: 978-3-902734-11-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Abraded Surface Properties of Sintered Carbide Specimens Before and After Deposition of a Thin Layer Using PVD
Rok vydání: 2017
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. David Bricín , Ing. Vojtěch Průcha , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Ze slinutého karbidu WC-Co byly vyrobeny dvě série vzorků za pomoci pulsního laseru. Díky použití různě nastavených parametrů laseru, se vytvořené textury lišily svými vlastnostmi. Z každé série vzorků byla jejich část odebrána pro depoziční proces PVD. Metalografická analýza byla použita k hodnocení vlastností laserem ovlivněného substrátu povrchu. Tato analýza byla dále doplněna analýzou chemického složení, zkouškou tvrdosti, zkouškou lomové houževnatosti (KIC), hodnocením tribologických a adhezivních vlastností. Výsledky analýz provedených na laserem ablanovaných vzorcích byly poté porovnány s výsledky, které byly získány u vzorků s broušeným povrchem. Porovnáním získaných výsledků bylo zjištěno, že při správně nastavených parametrech laserové ablace je možné získat povrch s lepší adhezí nanesené PVD vrstvy, než u substrátu s povrchem broušením.
Abstrakt EN: Two series of samples were produced from sintered carbide WC-Co by using a pulsed laser. Due to the different parameters used for the ablation process, the ablation textures which were created have significantly different properties. From each series of samples, some were selected for deposition of a thin layer by PVD (physical vapour deposition). Metallographic analysis was used to evaluate the properties of the laser treated surface, supplemented by analysis of the chemical composition, hardness, fracture toughness of KIC, tribological properties, and adhesion properties of the prepared samples. The results from the analyses of the ablated surface samples were then compared with the results obtained from the ground surface samples. By comparing the results, it was found that with the correct parameters set for laser ablation, it is possible to obtain a surface with better abrasion properties for the deposition of the PVD layer on the substrate than with the ground surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička