Přejít k obsahu


Evaluation of the professional worth of scientific papers, their citation responding and the publication authority

Citace:
ŠESTÁK, J., FIALA, J., GAVRICHEV, K. S. Evaluation of the professional worth of scientific papers, their citation responding and the publication authority. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2018, roč. 131, č. 1, s. 463-471. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of the professional worth of scientific papers, their citation responding and the publication authority
Rok vydání: 2018
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Konstantin S. Gavrichev
Abstrakt CZ: Ve většině případů má paradigma "zveřejnit nebo zlikvidovat" nevyhnutelné důsledky pro kvalitu publikovaného výzkumu, protože vědecké výsledky jsou hodnoceny kvantitativně a nikoliv kvalitou. Tlak na vícenásobné publikování má za následek vytvoření takzvaných žurnálů predátorů, které působí bez požadovaného navrácení vrstevníků. Kromě toho citační záznamy dokumentů neodrážejí řádnou vědeckou kvalitu, která zvyšuje pouhé množství. Růst sofistikovaných "push-and-button" zařízení umožňuje snadnější přípravu publikací a usnadňuje data připravená k publikování. Články lze tedy sestavit pouhým kombinováním různých měření, obvykle bez představy o čem to všechno je a za jakým účelem to může sloužit. Navíc jakákoli hluboce zakořeněná teorie, která je v rozporu s běžnými popravami, není vítána, protože přerůstá beznadějnou často dlouhou praxi. Zatímco počet publikací je jednoznačně kvantitativním kritériem, hodně naděje bylo kladeno na citaci, která slíbila, že bude sloužit jako přiměřené měřítko skutečné vědecké hodnoty, tj. Kvality vědecké práce. Faktor dopadu souvisí s právem van't Hoffova koeficientu aktivity. Zejména je zkoumán případ ruské publikační politiky a politiky JTAC. JTAC je osvícen tím, že poskytuje základnu pro nové oblasti vědy o tepelných materiálech, které by měly být uznány jako dosud chybějící dopad.
Abstrakt EN: For the most part, the “publish or perish” paradigm has inevitable implications on the quality of research published because the scientific results are evaluated by quantity and not by quality. The pressure for multiple publication results in creation of so-called predators journals acting without the required peer reviving. Moreover, the citation records of papers do not reflect duly their scientific quality enhancing mere quantity. The growth of sophisticated “push-andbutton” apparatuses allows easier preparation of publications while facilitating ready-to-publish data. Articles can thus be compiled by mere combination of different measurements usually without idea what it all is about and to what purpose this may serve. Moreover, any deep-rooted theory which is contravening mainstream executions is not welcome because is breaking the effortless often long-established practice. While the number of publications is clearly a quantitative criterion, much hopes has been placed on citation, which promised to serve well as an adequate measure of the genuine scientific value, i.e., of quality of the scientific work. The impact factor is related to the van’t Hoff law of activity coefficient. The case of Russian publication policy and that of JTAC are particularly examined. JTAC is enlightened by providing basis for new fields of thermal material science which should be recognized as a yet missing impact.
Klíčová slova

Zpět

Patička