Přejít k obsahu


In-situ teplotní a deformační experimenty v řádkovacím elektronovém mikroskopu

Citace:
KUČEROVÁ, L. In-situ teplotní a deformační experimenty v řádkovacím elektronovém mikroskopu. Strojírenská technologie, 2017, roč. 22, č. 2, s. 101-106. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of Heated Deformation Stage In-situ in Scanning Electron Microscope
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní in-situ experimentální metody umožňují přímo sledovat průběh fázových přeměn v závislosti na pod-mínkách mechanického zatížení a teplotní expozice, a tím dosáhnout přesnější charakterizaci materiálů. Takto získané informace lze využít k efektivnějšímu návrhu tepelného a tepelně-mechanického zpracování kovů, stejně jako k ověření teplotní a deformační stability různých fází a strukturních součástí. Právě tato stabilita je klíčová pro bezpečné využívání materiálů zatěžovaných za vyšších teplot při provozu, typicky například v energetice, nebo u vysoce-pevných ocelí s metastabilními fázemi používanými v automobilovém průmyslu. In-situ experimenty v řádkovacích elektronových mikroskopech kombinují výhody dostatečně velké sledované oblasti, tj. lze získat informace o vzájemné interakci sousedních fází, iniciaci a šíření trhlin apod., a velkého rozlišení, které umožňuje podrobnou analýzu jevů zahrnujících velmi jemné částice, fáze a strukturní součásti.
Abstrakt EN: In-situ heated deformation stages present a new advanced experimental method enabling more detail characterisation of microstructure behaviour at increased temperatures or under loading. Phase transformations can be directly observed and their dependence on thermal or mechanical loading can be analysed. These information could be beneficially used for more effective design of heat or thermo-mechanical treatment of metals, or to estimate thermal and deformation stability of metastable microstructural components. Microstructure stability is a key factor in safety application of materials at elevated working temperatures, which is typical for instance in energetics. It also plays an important role for high strength steels with metastable retained austenite which are used in an automotive industry. In-situ experiments performed in scanning electron microscopes combine on one hand the advantages of relatively large observed area, enabling the study of interaction of various phases and structural components or crack initiation and propagation, and on the other hand high resolution, which is suitable for the analysis of processes involving very fine particles, phases and structural components. This article provide a brief overview of the possibilities and applications of in-situ experiments carried out at heated deformation stages in scanning electron microscopes.
Klíčová slova

Zpět

Patička