Přejít k obsahu


The use of video recordings of microteaching in Czech language didactics lessons

Citace:
VEJVODOVÁ, J. The use of video recordings of microteaching in Czech language didactics lessons. In DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2017. s. 229-244. ISBN: 978-80-86302-82-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The use of video recordings of microteaching in Czech language didactics lessons
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centre for Higher Education Studies
Autoři: PaedDr. Jana Vejvodová CSc.
Abstrakt CZ: Didaktika českého jazyka je disciplína praktická, která má bezprostřední vazbu k praxi, rozebírá praktické otázky jazykového vyučování a poskytuje budoucím učitelům inspiraci a podněty týkající se nejen organizace a plánování učebních jednotek, ale i metod, organizačních forem a dalších aspektů vyučovacího procesu. Přestože je propojena s náslechovou i výstupovou praxí studentů na fakultních školách, je z pohledu studentů i didaktiků stále pouze omezený počet možností vyzkoušet si výuku v praxi. Pro sebereflexi studentů jsou proto velmi důležité videozáznamy jejich mikrovýstupů v seminářích didaktiky českého jazyka. Článek přináší zkušenosti autorky s využitím těchto videozáznamů v seminářích. Zdůrazňuje důležitost vhodné volby výukové situace i náležité přípravy studentů na mikrovýstup. Popisuje hodnocení mikrovýstupů podle metodiky AAA (anotace, analýza, alterace). Analýza odhaluje pozitiva i negativa mikrovýstupů studentů z hlediska didaktické transformace obsahu, zaměřuje pozornost studentů na klady i nedostatky v oblasti komunikace verbální i nonverbální. Analýzou videozáznamů studenti lépe odhalí příklady porušení didaktické zásady lingvistického přístupu než pouze z příkladů v didaktické literatuře. Velký důraz je při analýze kladen na to, jak student vede ?žáky? k rozvoji logicko-myšlenkových operací, odhaleny bývají často příklady tzv. mylné generalizace. Za velmi podstatné považuje autorka zapojení studentů do posouzení kvality mikrovýstupů kolegů i do procesu návrhu alterace výukové situace a objasnění důvodů návrhu alterace. Na základě vyhodnocení dotazníku zadaného studentům na konci semestru pak autorka vymezuje silné i slabé stránky práce s videozáznamy v seminářích.
Abstrakt EN: Didactics of Czech as a mother tongue is a hands-on discipline with a direct relationship to actual practice as it explores real-life issues of language teaching and provides trainee teachers with inspiration and input relating to not only organization and planning of teaching sessions but also to methods, organizational forms and other aspects of the teaching process. Although it incorporates trainee teachers? classroom observation and teaching practice at partnership schools, the range of opportunities for practising teaching remains limited ? from the viewpoints of both trainee teachers and didactics specialists. Video recordings of microteaching sessions in seminars on didactics of Czech as a mother tongue thus play an important role in the self-reflection of trainee teachers. This paper presents the author?s experience with the use of such recordings in seminars. It highlights the importance of an appropriate choice of the teaching situation, and proper preparation of trainee teachers for their microteaching sessions. The microeducation analysis reveals the merits and drawbacks of trainee teachers? microteaching sessions from the perspective of pedagogical content knowledge, and directs their attention to their strengths and weaknesses in both verbal and non-verbal communication. By examining the video recordings, trainee teachers can identify ? more readily than in didactics textbooks ? any instances where the didactic principle of linguistic approach has been breached. The author believes that involvement of trainee teachers is very important, both in assessing the quality of the microteaching sessions of their colleagues and in proposing and substantiating alterations to the teaching situation. Based on a review of questionnaires completed by the trainee teachers at the end of their semester, the author outlines strong and weak points of the use of video recordings in seminars.
Klíčová slova

Zpět

Patička