Přejít k obsahu


Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny

Citace:
KOPP, J., RAŠKA, P., VYSOUDIL, M., JEŽEK, J., DOLEJŠ, M., VEITH, T., FRAJER, J., NOVOTNÁ, M., HAŠOVÁ, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 165 s. ISBN: 978-80-261-0719-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ecohydrological management of the urban landscape’s microstructures
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: RNDr. Jan Kopp Ph.D. , doc. Mgr. Pavel Raška Ph.D. , doc. RNDr. Miroslav Vysoudil CSc. , Doc. RNDr. Jiří Ježek Ph.D. , Mgr. Martin Dolejš , Tomáš Veith , Jindřich Frajer , Doc. RNDr. Marie Novotná CSc. , Mgr. Eliška Hašová
Abstrakt CZ: Publikace „Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny“, zpracovaná kolektivem autorů ze dvou geografických pracovišť Plzně a Ústí nad Labem se zapojením dalších externích spolupracovníků, představuje spolu s mapami jeden s klíčových výstupů dvouletého projektu TAČR TD03000343. Prvním cílem publikace je představit rozbor problematiky ekohydrologického managementu měst v kontextu světových trendů a prostředí českých měst. Druhým cílem je shrnout doporučené přístupy pro česká města, přičemž podrobněji vycházíme ze zkušeností z Plzně a Ústí nad Labem. Třetím cílem je představit metodický postup tvorby katalogu městských mikrostruktur a specializovaných ekohydrologických map, sloužících k hodnocení prostorové struktury měst a lokalizaci problémových lokalit z hlediska ekohydrologické kvality. Předpokládáme využití publikace pro lepší porozumění vývoje a současného stavu ekohydrologického managementu českých měst, zejména pro potřeby institucí, které se zabývají strategickým a územním plánováním. Metodická část publikace pak může posloužit jako návod ke zpracování podobných specializovaných map jiných měst. Závěry práce jsou rozděleny na komentář k využití vlastních specializovaných map a doporučení pro ekohydrologický management měst. Tyto závěry jsou cíleny nejen na potřeby modelových měst Plzně a Ústí nad Labem, ale také je možné je využít pro rozvoj ekohydrologického managementu dalších českých měst.
Abstrakt EN: "Ecohydrological management of the urban landscape’s microstructures” presents along with maps one of the key outputs of the project under Technology Agency of the Czech Republic (TAČR TD03000343). This publication was elaborated on by a team of authors from two geographical workplaces (in Pilsen and Usti nad Labem) plus a few external co-workers. The first goal of the publication is to present a thorough analysis of ecohydrological management in a context of current global trends as well as the situation in Czech cities. The second goal was to summarize recommended approaches for Czech cities. Experience from Pilsen and Usti nad Labem were especially taken into consideration. The third goal was to present a methodological approach on how to create a catalogue of urban microstructures and topical ecohydrological maps that are used to evaluate spatial structure of a city and to locate problematic places in terms of ecohydrological quality. We expect this publication to contribute to a better understanding of a development and as well as current situation of ecohydrological management in Czech cities. It can especially be useful for institutions dealing with strategic and spatial planning. A part of the book focused on methodology instructions on how to process similar topical maps in other cities. The conclusion of the work has two parts: first, it is a comment on how to use own topical maps and second, a recommendation for ecohydrological management of cities. These conclusions are targeted not only to meeting the needs in case cities (Pilsen and Usti nad Labem) but they can be used to develop ecohydrological management in other Czech cities too.
Klíčová slova

Zpět

Patička