Přejít k obsahu


Metallographic Analysis of the Suitability of a WC-Co Powder Blend for Selective Laser Melting Technology

Citace:
BRICÍN, D., ŠPIRIT, Z., KŘÍŽ, A. Metallographic Analysis of the Suitability of a WC-Co Powder Blend for Selective Laser Melting Technology. Materials Science Forum, 2018, roč. 919, č. 2018-04-10, s. 3-9. ISSN: 1662-9752
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallographic Analysis of the Suitability of a WC-Co Powder Blend for Selective Laser Melting Technology
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. David Bricín , Ing. Zbyněk Špirit , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Hlavním cílem tohoto článku je čtenáře seznámit s prvními výstupy disertační práce Davida Bricína, zejména pak s metalografickou analýzou, která byla provedena u první série vzorků. Doktorská práce se zabývá zpracováním práškových karbidických směsí technologií SLM. Tento článek se konkrétně zabývá využitím technologie SLM pro zpracování vybrané práškové směsi WC-Co. Zrna této směsi nejsou tvořena granulátem, ale samostatnými zrny WC a zrny pojiva. Tato směs byla zpracována pod různými parametry na aditivním zařízení typu SLM. Variabilními parametry procesu zahrnovaly výkon laseru a jeho skenovací rychlost. Ostatní parametry tisku byly nastaveny jako konstantní. Vlastnosti práškové směsi a vytištěných vzorků byly hodnoceny pomocí metalografické analýzy za použití světelného a elektronového mikroskopu. Tato analýza byla doplněna rentgenografickou analýzou fázového složení, EDX analýzou chemického složení a analýzou mechanických vlastností pomocí zkoušky v tlaku. Vyhodnocením analýz bylo možné určit, jakým způsobem ovlivňují parametry procesu výroby vzorků a použitá prášková směs vývoj a rozložení struktury ve vytištěných vzorcích a jakým způsobem tento fakt ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti.Například bylo zjištěno, že při nárůstu skenovací rychlosti je promísení mezi karbidickými zrny a pojivem intenzivnější, což má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti výtisku. Dále experimenty odhalily, při které energii dochází k významné redukci poréznosti vzorků a také byl stanoven směr, kterým se budou vyvíjet další experimenty.
Abstrakt EN: The main objective of this article is to familiarize readers with the first outputs from PhD research by David Bricín, especially with the metallographic analysis, which was carried out on the first series of printed samples. The PhD thesis deals with the processing of powder mixtures based on WC-Co using selective laser melting (SLM) and other technologies. This article specifically deals with the use of SLM for the processing of a WC-Co powder mix. The grains of this powder mixture are not granular, but separate grains of carbides and binders. This powder blend was processed on a 3D SLM printer using various printing parameters. Variable parameters included laser power and scanning speed. Other print parameters were kept constant. The properties of the powder mixture and the printed samples were evaluated by metallographic analysis using light and scanning electron microscopy. These analyses were further supplemented by X-ray diffraction phase analysis, chemical analysis by EDX, and analysis of mechanical properties by compression strength testing. The evaluation of the analyses determined how the printing parameters and the type of powder used affect the development and distribution of the structure in the printed samples and how the mechanical properties of the print are then affected. For example, it has been found that increasing the scanning speed results in a more pronounced mixing between the carbide grains and the binder, which then has a positive influence on the mechanical properties of the print. In addition, the experiments found the energy at which the porosity in the printed samples was significantly reduced, and the direction in which further experiments are to take.
Klíčová slova

Zpět

Patička