Přejít k obsahu


Technologie přípravy karbidického prášku pro potřeby aditivní výroby

Citace:
BRICÍN, D. Technologie přípravy karbidického prášku pro potřeby aditivní výroby. 2017.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Carbide powder preparation technology for additive production
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Bricín
Abstrakt CZ: Ověřená technologie se zabývá přípravou práškových karbidických směsí pro aditivní technologii SLM. Postupně se zabývá technologií kontroly parametrů práškových směsí pomocí metalografické analýzy na řádkovacím elektronovém mikroskopu, který umožňuje i kontrolu chemického složení práškových směsí. Dále tato ověřená technologie obsahuje informace o tom, jakým způsobem lze u práškové směsi separovat nevhodnou frakci zrna za pomoci střásání, respektive rozplavování práškové směsi. Kromě toho se zabývá sušením práškových směsí, jejich mísením a uskladněním před tím, než budou aplikovány v procesu zpracování na aditivním zařízení.
Abstrakt EN: Verified technology deals with the preparation of powder carbide blends for additive technology SLM. Gradually it deals with the technology of control of powder mixture parameters by means of metallographic analysis on a scanning electron microscope, which also allows control of chemical composition of powder mixtures. Furthermore, this proven technology contains information on how to remove an inappropriate grain fraction from the powder mixture by means of shaking or swelling of the powder mixture, respectively. In addition, it deals with drying the powder mixtures, mixing them and storing them before they are applied to the processing process on the additive device.
Klíčová slova

Zpět

Patička