Přejít k obsahu


Professional Value of Scientific Papers and Their Citation Responding

Citace:
FIALA, J., ŠESTÁK, J. Professional Value of Scientific Papers and Their Citation Responding. In Thermal Physics and Thermal Analysis. Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017, s. 541-559. ISBN: 978-3-319-45897-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Professional Value of Scientific Papers and Their Citation Responding
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham, Switzerland
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc. , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Vědecké články a jejich počet se stává základním ukazatelem badatelského snažení. Kvantita a citační ohlas tak budují základ i pro finamční ohodnocení, které však záleží na renomé časopisu a jejich impaktech. To však nezaručuje kvalitu ani progresivnost výsledků, ale je spíše ukazatelem schopnosti autorů najít své místo k uplatnění. Snaha o větší a větší impaktový ohlas vede k enormnímu nárůstu publikací a v limitě vede k vytváření nových časopisů, které jsou často uváděny jako predátorské. Článek provádí analýzu jednotlivých faktorů, citační strategie, honba za financemi a přináší analogii koeficientu srovnatelném s aktivitním koeficientem v termodynamice. Přináší závislost, ukazující, že kvalita versus kvantita je přibližně konstantní a předkládá význam faktorové analýzy.
Abstrakt EN: Scientific articles and their number become a basic indicator of research efforts. Quantitum and citation feedback thus form the basis for a final evaluation, which depends on the reputation of the journal and its impact. However, this does not guarantee the quality or the progressiveness of the results, but rather an indicator of the authors' ability to find their place of application. Attempting to a larger and larger impact implies an enormous increase in publications and, at the limit, leads to the creation of new magazines that are often cited as predatory. The article analyzes individual factors, citation strategy, pursuit of finance, and provides an analogy of a citation coefficient comparable to the coefficient of activity in thermodynamics. It adds dependence, indicating that quality vs. quantity is approximately constant and presents the importance of factor analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička