Přejít k obsahu


Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského hospodaření českých královských měst v 18. století (sušický příklad)

Citace:
LHOTÁK, J. Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského hospodaření českých královských měst v 18. století (sušický příklad). Historica Olomucensia, 2017, roč. 53-2017, č. 1, s. 161-174. ISSN: 1803-9561
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some Observations on Seignorial Economy of Bohemian Royal Towns in the Eighteenth Century and its Study Opportunities (the Case of Sušice)
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se pokouší analyzovat jeden vybraný problém z široké a českou historiografií jen velmi málo probádané tématiky městského vrchnostenského hospodaření v raném novověku. Ve svém úvodu upozorňuje na nespolehlivost sumáře tereziánského katastru při mapování režijního hospodaření královských měst. Dokládá to příklad Sušice, jehož sedm poplužních dvorů je následně charakterizováno rozlohou svého půdního fondu a spolehlivostí známých plošných výměr v minulosti.
Abstrakt EN: The article deals with the analysis of one selected problem from a broad range of topics concerning royal seigniorial economy in Early Modern period, the issue only rarely discussed in the Czech historiography. In its introduction, it draws attention to the unreliability of the summaries of the Theresian land register in the mapping of the seigniorial economy of the royal towns. This is illustrated by the example of the town of Sušice, whose seven meyerhofs are subsequently characterized by the area of their fertile ground and the reliability of known acreage in the past.
Klíčová slova

Zpět

Patička