Přejít k obsahu


Berní zatížení českého venkova v první polovině 19. století a úskalí jeho studia

Citace:
LHOTÁK, J. Berní zatížení českého venkova v první polovině 19. století a úskalí jeho studia. Historie - Otázky - Problémy, 2017, roč. 9, č. 1, s. 208-222. ISSN: 1804-1132
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The tax burden on the Czech countryside in the first half of the 19th century and some pitfalls in its studies
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje možnosti studia berního zatížení českého venkova v letech 1780-1850. Pro vlastní analýzu navrhuje využít archivního fondu Kontribuční fondy, tvořeného individuálními rozpisy rozvrhované kontribuce (tzv. subrepartice) a kontribučními účty, zachycujícími všechny příjmy a vydání. Vzhledem k omezenosti subrepartic pouze na pozemkovou daň, doporučuje využít sumárních hodnot v kontribučních účtech a pracovat tedy s hodnotami za celé panství. Nejvhodnějším komparativním materiálem jsou ceny obilí, dochované z cen komodit významných pro venkovské prostředí v nejucelenějších cenových řadách. Obě řady čísel je nutno podrobit pramenné kritice (nejpodstatnější je pro sledované období především variabilita užívaných měn) a následně vzájemně komparovat.
Abstrakt EN: The paper summarises the possibilities of studying the tax burden on the Czech countryside in 1780-1850. For its analysis it proposes to use the archival collection "Contribution Funds", consisting of individual schedules for the planned contributions (so-called sub-repartitions), and contributory accounts recording all receipts and outlays. Due to the limited "sub-repartition" for land tax only, it recommends to use the sums in the contributory accounts and to work with values for the whole estate. The most suitable comparative figures are grain prices, preserved from commodity prices that are important for the rural environment in the most comprehensive price ranges. Both series of numbers need to be subjected to source criticism (the most important for the period under review is the variability of the currencies used) and then compared with each other.
Klíčová slova

Zpět

Patička