Přejít k obsahu


Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic

Citace:
VALLIŠOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, L. Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic. Economic Annals-ХХI, 2017, roč. 167, č. 9-10, s. 70-74. ISSN: 1728-6220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Implementation of international financial accounting standards from the perspective of companies in the Czech Republic
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Lucie Vallišová Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu v oblasti implementace a používání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví do účetního systému v podmínkách podnikové praxe v České republice. Účelem tohoto výzkumu je identifikovat, analyzovat a vyhodnotit současný stav a vývoj využívání mezinárodních standardů účetního výkaznictví a následně zobecnit výhody a nevýhody uplatňování systému mezinárodních standardů účetního výkaznictví z pohledu společností. K provádění kvantitativního výzkumu byl českým společnostem v letech 2015 a 2016 zaslán dotazník "Aplikace IAS / IFRS u právnických osob a právnických osob v České republice". Bylo vyplněno a zasláno zpět 228 respondentů (63 velkých podniků, 114 středních podniků a 52 malých podniků). Na základě výsledků empirického výzkumu navrhli autoři doporučení a opatření pro inovace a implementaci systému Mezinárodních standardů finančního výkaznictví v podmínkách podnikové praxe v České republice s cílem přispět ke zvýšení kvality, spolehlivosti a informovanosti schopnosti firemních účetních informací pro uživatele finančních výkazů informace o finančním účetnictví. Ačkoli většina dotázaných podniků vidí výhody systému IAS / IFRS, velmi málo z nich využívá. Hlavním důvodem je, že daňový základ daně z příjmů v České republice vychází z účetního hospodářského výsledku stanoveného českými účetními předpisy, které stále nejsou dostatečně slučitelné s normami IAS / IFRS. Kromě toho je implementace IAS / IFRS, sestavování zpráv IAS / IFRS a jejich pravidelného auditu poměrně drahé a české společnosti nejsou povinny ani motivovány státem k jejich používání, s výjimkou těch, které jsou kótovány na evropské burze cenných papírů. Situace se může změnit, pokud by společnosti mohly uplatňovat IAS / IFRS pro daňové a účetní účely, neboť je to v řadě zemí EU. Bude však vyžadovat zásadní změny v právní úpravě účetních a daňových politik. Téma výzkumu je diskutováno v odborných auditorských a účetních komorách a institucích. Jednotlivé členské státy Evropské unie, stejně jako Česká republika, intenzivně pracují na zavedení směrnice Evropské unie 2013/34 / EU, 2014/95 / EU a 2015/2366 / EU do svých národních účetních předpisů. Autoři příspěvku chtějí přispět k úspěšnému přizpůsobení systému mezinárodních standardů účetního výkaznictví do podnikové praxe jejich výzkumem.
Abstrakt EN: The paper presents the results of a qualitative and quantitative research in the area of implementation and use of International Financial Reporting Standards into accounting system in the conditions of corporate practice in the Czech Republic. The purpose of the research is to identify, analyse and evaluate the current state and development of the use of International Financial Reporting Standards and subsequently generalise the advantages and disadvantages of the application of the International Financial Reporting Standards system from the perspective of companies. To conduct a quantitative research, a questionnaire «IAS/IFRS application at legal entities and legal persons in the Czech Republic» was sent to Czech companies in 2015 and 2016. It was filled in and sent back by 228 respondents (63 large enterprises, 114 medium-sized enterprises and 52 small businesses). Based on the results of the empiric research, the authors proposed recommendations and measures for innovation and implementation development of the International Financial Reporting Standards system in the conditions of corporate practice in the Czech Republic with the aim to help to increase the quality, reliability and informative abilities of corporate accounting information for the users of financial statement information of financial accounting. Although most of the surveyed enterprises see the advantages of the IAS/IFRS system, very few use it. The main reason is that the tax base for the income tax in the Czech Republic comes from the accounting economic result determined by the Czech accounting regulations which are still not sufficiently compatible with the IAS/IFRS standards. Furthermore, the implementation of IAS/IFRS, compilation of IAS/IFRS reports and their regular audit are quite expensive, and the Czech companies are not obliged or motivated by the state to use them, except for the listed on the European stock exchange. The situation may change if the companies were allowed to apply the IAS/IFRS for tax and accounting purposes, as it is in a number of EU countries. However, it would demand essential changes in the legal provision of accounting and tax policies. The research topic is discussed in professional auditing and accounting chambers and institutions. The individual member states of the European Union, as well as the Czech Republic, are currently working intensively on the transposition of European Union Directive 2013/34/EU, 2014/95/EU and 2015/2366/EU into their national accounting legislation. The authors of the paper want to contribute to the successful adaptation of the International Financial Reporting Standards system into corporate practice by their research.
Klíčová slova

Zpět

Patička