Přejít k obsahu


Optimization of controlled cooling of forgings from finishing temperature with the use of light and electron microscopy

Citace:
VOREL, I., JENÍČEK, Š., KÁŇA, J., KOTĚŠOVEC, V. Optimization of controlled cooling of forgings from finishing temperature with the use of light and electron microscopy. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 149-153. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of controlled cooling of forgings from finishing temperature with the use of light and electron microscopy
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Josef Káňa , Ing. Vratislav Kotěšovec
Abstrakt CZ: Požadavky zákazníků jsou hybnou silou trhu, která udává směry vývoje, výroby a zpracování výkovků. Právě splnění těchto požadavků je pro kovárenské podniky prvořadým úkolem, jehož dosažení je nezbytné pro udržení vlastní výroby a v konečném důsledku konkurenceschopnosti kováren. Optimalizace výrobního provozu a jeho rychlé přizpůsobení na požadavky trhu se tak stávají nezbytným předpokladem pro přežití kovářských závodů. Odstavení výroby pro optimalizační procesy však velmi často znamená navýšení nákladů. Proto je snahou kováren provádět optimalizační procesy pokud možno v co nejnižším počtu kroků a v co nejnkratším časovém horizontu. Možným přístupem v oblasti řešení této prolematiky se stává materiálově-technologické modelování, jehož prostřednictvím jsou optimalizační procesy výroby prováděny mimo kovárny v laboratorním prostředí, čímž nedochází k omezení stávající produkce kováren. V článku je řešena problematika výběru materiálu pro řízené ochlazování výkovků z dokovací teploty jako náhrady normalizačního žíhání prováděného na uhlíkové oceli C45. Podmínkou řešení bylo dosažení feriticko-perlitické mikrostruktury v celém objemu výkovků.
Abstrakt EN: Customer requirements represent the driving force in the market, dictating the directions of development, production and processing of forged parts. Meeting these requirements is of paramount importance to forge shops as a precondition for their continuing operation and competitiveness. Consequently, optimization of manufacturing operations and their rapid response to market requirements are necessary for the forge shops to survive. However, any production stoppage for optimization results in extra costs. Forge shops thus strive to carry out optimization in as few steps as possible and within the shortest possible timeframe. A viable solution emerges in the form of material-technological modelling which involves laboratory-based optimization taking place away from the forge shop without any constraints on the production operations. This paper deals with selection of a material for a forged part to be controlled-cooled from the finishing temperature to substitute a C45-steel part treated by normalizing. One criterion was that the entire forged part should contain ferritic-pearlitic microstructure.
Klíčová slova

Zpět

Patička