Přejít k obsahu


The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization

Citace:
MACKOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 2018, roč. 7, č. 1, s. 2382-2399. ISSN: 2306-367X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Specifics of Communication, Organization and Management Processes and their Role in Fulfilling the Mission of a Non-Governmental Non-Profit Organization
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Marie Macková , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu v sektoru nestátních neziskových organizací( non-governmental non-profit organizations – NGO) se zaměřením na specifika procesů komunikace, organizace a řízení. Aktuálnost tohoto tématu v teorii a praxi vyplývá ze skutečnosti, že nestátní neziskové organizace jsou zejména poskytovateli spektra služeb, které nedokáže zajistit tržní podnikatelské prostředí ani stát. V rámci procesů komunikace, organizace a řízení dochází ke generování lidského kapitálu (dobrovolné práce), ke kultivaci sociálního a znalostního potenciálu jednotlivých lidí včetně přispění ke tvorbě hrubého domácího produktu. Nestátní neziskové organizace jsou také významným indikátorem rozvinutosti občanské společnosti. Výsledky provedeného kvalitativního výzkumu představují kritickou analýzu, hodnocení a diskusi procesů komunikace, organizace a řízení v sektoru nestátních neziskových organizací. Empirický výzkum byl proveden ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování služeb občanské veřejnosti ve dvaceti pěti zemích. Na podkladě analýzy a hodnocení získaných informací byl zpracován návrh významných charakteristik procesu komunikace, organizace a řízení ve vybraném segmentu neziskových organizací. Primární postavení mezi zkoumanými procesy má proces komunikace, který je založen na motivaci a jehož významnou součástí je meritokracie.
Abstrakt EN: The paper presents the results of the qualitative and quantitative research in the area of non-governmental non-profit organizations with the focus on the specifics of communication, organization and management processes. The topicality of this theme in theory and also in practice is based on the fact that non-governmental non-profit organizations are mainly providers of services which cannot be provided either by the market business environment or by the state. Phenomena like generating of human capital (volunteer work), cultivating of social and knowledge potential of individual people including contributing to gross domestic product creation occur within the communication, organization and management processes. Non-governmental non-profit organizations are also a significant indicator of the development of civil society. The results of the performed qualitative research present a critical analysis, evaluation and discussion of the communication, organization and management processes in the area of non-governmental non-profit organizations. The empiric research was performed in the selected segment of non-governmental non-profit organizations operating in the area of providing services to the civil public in twenty-five countries. On the basis of both analysis and the evaluation of the obtained information as well, a proposal of significant characteristics of the processes of communication, organization and management in the selected non-profit organizations segment has been elaborated. The primary position among the researched processes belongs to the communication process which is based on motivation and whose significant part is meritocracy. ______________
Klíčová slova

Zpět

Patička