Přejít k obsahu


Use of the Press Hardening Technology for Treatment of TRIP Steel

Citace:
JIRKOVÁ, H., OPATOVÁ, K., KÁŇA, J., BYSTRIANSKÝ, M. Use of the Press Hardening Technology for Treatment of TRIP Steel. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 2, s. 243-247. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of the Press Hardening Technology for Treatment of TRIP Steel
Rok vydání: 2018
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Kateřina Opatová , Ing. Josef Káňa , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Vícefázové oceli typu TRIP jsou pro svou vlastnost pohlcovat deformační energii při nárazu využívány jako bezpečnostní prvky v konstrukci automobilů. Jednou z možností jak tyto přesné plechové díly vyrábět představuje technologie presshardening. Vlastnosti TRIP ocelí jsou vedle specifického legování, které je ve většině případů provedeno manganem a křemíkem, dány i vhodnými parametry tepelného zpracování. Klíčový parametr zpracování představuje výdrž na teplotě bainitické přeměny, při které dochází nejen k tvorbě bainitu, ale i stabilizaci zbytkového austenitu. Tato prodleva je pro použití v praxi technologicky náročná. Proto byla experimentálně ověřena možnost zpracování tohoto typu ocelí technologií kalení do zápustky. Pomocí materiálově-technologického modelování byly sestaveny modely odpovídající teplotnímu profilu technologie kalení do zápustky, které byly odzkoušeny na nízkolegované oceli CMnSi. V experimentálním programu byl zjišťován vliv teploty nástroje v rozmezí teplot RT až 550°C i vliv různé rychlosti ochlazování na vývoj struktury a mechanických vlastností. Tím byly získány směsné struktury od feriticko-martenzitických až po feriticko-martenziticko-bainitické s různým podílem zbytkového austenitu. Meze pevnosti se pohybovaly v intervalu 730 až 1300 MPa s tažnostmi 24 až 9%.
Abstrakt EN: Multiphase TRIP steels are able to absorb impact-deformation energy and therefore they are used as safety components in vehicle construction. One of the ways how to produce these precision sheet metal parts is the press hardening technology. Besides specific alloying which in most cases is done with manganese and silicon, the properties of TRIP steels are also determined by the appropriate heat treatment parameters. The key processing parameter is the holding time at the temperature of the bainitic transformation, at which not only the formation of bainite but also the stabilization of retained austenite take place. This holding time is technologically demanding for use in industry. Therefore, the possibility of processing this type of steel by press hardening technology has been experimentally verified. Material-technology modelling was used to build models corresponding to the press hardening temperature profile. These models were tested on low-alloy CMnSi steels. In the experimental program, the effect of the tool temperature in the range from RT to 550°C, as well as the influence of different cooling rates on the structure development and mechanical properties was investigated. Mixed structures from ferritic-martensitic to ferritic-martensitic-bainitic with different volume fraction of retained austenite were obtained. Tensile strengths ranged from 730 to 1300 MPa with elongations from 24 to 9%.
Klíčová slova

Zpět

Patička