Přejít k obsahu


Comparison of metallography and mechanical properties of samples printed from WC-Co powder mix using SLM technology in protective atmospheres of argon and nitrogen

Citace:
BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Comparison of metallography and mechanical properties of samples printed from WC-Co powder mix using SLM technology in protective atmospheres of argon and nitrogen. Journal of International Scientific Publications, 2018, roč. 12, č. 2018, s. 326-334. ISSN: 1314-7269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of metallography and mechanical properties of samples printed from WC-Co powder mix using SLM technology in protective atmospheres of argon and nitrogen
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. David Bricín , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Cílem této studie bylo porovnání vlastností vzorků vyrobených z práškové směsi WC-Co, vytištěných ve dvou různých ochranných atmosférách a to atmosféře dusíku a atmosféře argonu. Jako prostředky pro hodnocení vlastností vytištěných vzorků byla použita metalografická analýza za pomoci světelného a elektronového skenovacího mikroskopu, který umožnuje prvkovou analýzu EDX. Tato analýza byla dále doplněny analýzou fázového složení za pomoci RTG difrakce a analýzami mechanických vlastností konkrétně zkouškou pevnosti v tlaku a zkouškou tvrdosti dle Vickerse. Na základě porovnání získaných výsledků bylo možné uvést, že vlastnosti vzorků tištěných v ochranné atmosféře dusíku se svými mechanickými vlastnostmi a strukturou výrazně neliší od vzorků tištěných v ochranné atmosféře argonu. Většina pórů, které se vyskytovaly ve struktuře vzorků, souvisela se zbytkovou vlhkostí použité práškové směsi a jejími vlastnostmi. Analýzou fázového složení pomocí RTG difrakce nebyla prokázána interakce dusíku jako ochranné atmosféry se spékaným materiálem. Další experimenty, které na tuto experimentální studii navazují, se zabývají hledáním vhodné práškové směsi WC-Co pro technologii SLM, zabývají se její úpravou a volnou parametrů jejího zpracování tak, aby bylo vytvořeno homogenní těleso s minimálním množstvím vnitřní porozity.
Abstrakt EN: The aim of this study was to compare the properties of samples made from WC-Co powder mixture, printed in two different protective atmospheres, namely nitrogen and argon. An optical and a scanning electron microscope which enables elemental analysis by EDX were used to evaluated the properties of the printed samples. This was further supplement by analysis of phase composition using X-ray diffraction and of mechanical properties, namely a compression strength test and the Vickers hardness test. Based on a comparision of the results, it was possible to state that the mechanical properties and structure of the samples printed in the protective atmosphere of nitrogen do not differ significantily from the samples printed in the protective atmosphere of argon. Most of the pores that occured in the structure of the samples were related to the residual moisture of the powder mixture and its other properties. Analysis of the phase composition by X-ray diffraction showed no interaction of nitrogen with the sintered material. Further follow up experiments will search for a suitable WC-Co powder mix for SLM technology. The studies will deal with treatments and processing of the powder mix to create a homogenous body with minimal internal porosity.
Klíčová slova

Zpět

Patička