Přejít k obsahu


Vícefázová ocel získaná pomocí TMZ bez izotermické výdrže

Citace:
JIRKOVÁ, H., BUBLÍKOVÁ, D., JENÍČEK, Š. Vícefázová ocel získaná pomocí TMZ bez izotermické výdrže. 2018.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multiphase steel obtained by TMT without isothermal holding
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Mgr. Dagmar Bublíková , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Využití moderních vysokopevných ocelí s lepšími mechanickými vlastnostmi než konvenční oceli sebou nese složitější profily tepelného nebo termomechanického zpracování. Jedním z představitelů těchto ocelí jsou oceli typu TRIP (Transformation Induced Plasticity), kdy při tepelném zpracování je prováděna izotermická výdrž. Tato prodleva komplikuje proces zpracování tím, že je zpravidla nutno ve výrobních linkách provést investičně náročné úpravy, aby bylo možno dosáhnout definovaného profilu ochlazování s požadovanou bainitickou prodlevou. Proto bylo navrženo termomechanické zpracování s kontinuálním ochlazováním bez izotermické prodlevy. Postupnou optimalizací ochlazovacího profilu došlo k odstranění izotermické prodlevy v oblasti bainitické přeměny a byla získána jednodušší ochlazovací křivka. Získaná struktura byla tvořena feritem, bainitem, martenzitem a malým podílem zbytkového austenitu.
Abstrakt EN: The use of modern high-strength steels with better mechanical properties than conventional steels needs more complex profiles of heat or thermomechanical treatment. One of the representatives of these steels is TRIP (Transformation Induced Plasticity) steel. During its treatment, the isothermal holding is performed. This holding time complicates the heat treatment because it is necessary to make investment-intensive modifications in production lines in order to achieve a defined cooling profile with the desired bainitic holding time. Therefore, thermomechanical treatment with continuous cooling without isothermal hold was proposed. Gradual optimization of the cooling profile eliminated the isothermal hold in the area of bainitic transformation and a simpler cooling curve was obtained. The obtained structure consisted of ferrite, bainite, martensite and a small fraction of retained austenite.
Klíčová slova

Zpět

Patička