Přejít k obsahu


RBF Approximation of Big Data Sets with Large Span of Data

Citace:
SKALA, V. RBF Approximation of Big Data Sets with Large Span of Data. In Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI), 2017 Fourth International Conference on. Piscataway: IEEE, 2017. s. 212-218. ISBN: 978-1-5386-2820-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: RBF Approximation of Big Data Sets with Large Span of Data
Rok vydání: 2017
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje novou analýzu vlastností interpolace radiálních základních funkcí (RBF) a aproximace týkající se datových sad s velkým rozsahem dat. RBF je vhodná metoda pro rozptýlenou d-rozměrnou interpolaci a aproximaci, např. pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE) apod. Metoda RBF vede k řešení lineárního systému rovnic a výpočetní složitosti řešení je téměř nezávislá na dimenzi řešení problému. Metody RBF se však obvykle používají pro malé datové soubory s malým rozpětím geometrických souřadnic. V tomto příspěvku ukazujeme vliv polynomiální reprodukce, která se většinou používá v interpolačních a aproximačních metodách RBF v kontextu rozsáhlých datových sad. Z provedených experimentů se prokázaly očekávané teoretické výsledky.
Abstrakt EN: This contribution presents a new analysis of properties of the Radial Bases Functions (RBF) interpolation and approximation related to data sets with a large data span. The RBF is a convenient method for scattered d-dimensional interpolation and approximation, e.g. for solution of partial differential equations (PDE) etc. The RBF method leads to a solution of linear system of equations and computational complexity of solution is nearly independent of a dimensionality of a problem solved. However, the RBF methods are usually applied for small data sets with a small span of geometric coordinates. In this paper, we show influence of polynomial reproduction mostly used in RBF interpolation and approximation methods in the context of large span data sets. The experiments made proved expected theoretical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička